Breaking News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

จัดโครงการรณรงค์ Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว เนื่องในเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดจากโรคมะเร็งปากมดลูก ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 โดยภายในงานมีการเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ ขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก เพิ่มสิทธิหญิงไทยตรวจคัดกรองด้วย “เอชพีวี ดีเอ็นเอ” รณรงค์ให้สตรีไทย รู้จัก รู้สิทธิ์ ตรวจเช็ก ป้องกัน “ไวรัสเอชพีวี” นำประเทศไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ในแคมเปญรณรงค์ “เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว” ภายใต้แนวคิด “ชีวิตรักเปลี่ยนได้ด้วยความรู้เอชพีวี” พบกับ


1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. คุณเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3. พลอากาศโท นายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
4. นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
7. นาวาอากาศเอก นายแพทย์ภานนท์ เกษมศานติ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ นิโคลีน-พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ร่วมเป็นทูตรณรงค์ให้สตรีไทยได้รู้ถึงสิทธิการคัดกรอง รู้จักเชื้อไวรัสเอชพีวี เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ให้เมืองไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก

No comments