Breaking News

ตรีเพชรอีซูซุได้รางวัลอาคารประหยัดพลังงานระดับอาเซียน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ในฐานะตัวแทนประเทศไทย รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 ซึ่งมาจากการเสนอชื่อเข้าแข่งขันในระดับอาเซียน ภายหลังจากที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากการประกวด Thailand Energy Awards 2019 จัดโดยกระทรวงพลังงาน เมื่อกลางปีที่ผ่านมา
มร. เอช. อูเมซาวะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับรางวัล ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards 2019 สาขา Energy Efficient Buiding จาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยรางวัลนี้มาจากการปรับปรุงอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ผ่านการออกแบบตัวอาคาร ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบทำความเย็น ระบบแสงสว่าง ของอาคารสำนักใหญ่และอาคารศูนย์บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอีกหลากหลาย ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) จากการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้อย่างมากอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังกำหนดให้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมและส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่พนักงานกลุ่มตรีเพชรด้วยการจัดทำโครงการ Tri Petch Group Saves the Earth รณรงค์ลดการใช้พลังงาน กระดาษ พลาสติก แยกขยะ รีไซเคิล รวมถึงจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

No comments