Breaking News

ล้อมวงเสวนา สกสว.ลุย สร้างสมดุล หนุนวิจัย ‘วิทย์ – ศิลป์’ เท่าเทียม

 

22 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 “เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยมี กรรมการที่ปรึกษาคณะทำงานประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Agenda Team ; SAT) ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (พีเอ็มยู) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตลอดจนนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และสาธารณชน เข้าร่วมงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์และเฟซบุ๊กไลฟ์ของ สกสว.

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว มีขึ้นเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) ของประเทศไทย ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความท้าทายและโอกาสและการบูรณาการศิลปะกับเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนด้าน ววน. ที่สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว

โอกาสนี้ ผอ.สกสว. กล่าวว่า การจัดทำแผนวิจัยจำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบทิศทางการดำเนินงาน การจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านศิลปะและเทคโนโลยี เพื่อออกแบบและกำหนดทิศทาง “การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในแผนด้าน ววน.” เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยการเสวนาเวทีสาธารณะภายใต้หัวข้อ “เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน” ในวันนี้ มุ่งเน้นการหารือประเด็น การบูรณาการระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี ภายใต้โลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ที่วิถีชีวิตของคนผูกโยงกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เทคโนโลยีช่วยสื่อสารให้คนเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิธีคิดของคนในปัจจุบันที่ต้องการมีส่วนร่วม ตั้งคำถาม ทดลอง มีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ และสามารถฝึกฝนทักษะด้วยตนเองได้

ที่สำคัญการใช้เทคโนโลยียังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในทางกลับกันศิลปะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและเป็นประโยชน์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ลดต้นทุนการผลิตลง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน สถานการณ์การบูรณาการศิลปะและเทคโนโลยีในประเทศไทย ยังเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายอีกหลายประการ อาทิเช่น นโยบายและการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐที่ไม่เท่าเทียมระหว่างศิลปะท้องถิ่นเมื่อเทียบกับการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะในเมืองกรุง เป็นต้น ดังนั้น สกสว. จึงมีภารกิจสำคัญในการจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้ครอบคลุมทุกสาขาการวิจัยและวิทยาการทุกแขนง โดยเสียงและความคิดเห็นในเวทีวันนี้ จะมีความสำคัญต่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการออกแบบทิศทางการดำเนินงานวิจัยที่สะท้อนความต้องการ และโจทย์การพัฒนาอย่างตรงจุดต่อไป

No comments