Breaking News

สกสว. จับมือหน่วยบริหารจัดการทุนและวิจัย เตรียมพร้อมแจงผลงานวิจัยสำคัญปีงบ’63 ต่อสภา

 

14 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุมออนไลน์ PMU Forum ครั้งที่ 4/2564 ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนและวิจัย (พีเอ็มยู) จัดขึ้น เพื่อหารือประเด็น ภาพรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมกันในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ประชุมมีการรายงาน ความคืบหน้าการสร้างผลผลิตหน่วยบริหารและจัดการทุน (พีเอ็มยู) รอบ1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) ทั้งจำนวนบทความทางวิชาการ วารสารระดับชาติ บทความวิชาการนานาชาติ การสร้างนักวิจัย ทั้งนักวิจัยภาคเอกชน ภาคสังคม กระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ต้นแบบเทคโนโลยี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ การแพทย์ ชุมชนและพื้นที่ และ ความก้าวหน้ากระบวนการสร้างผลผลิต

โดยมีตัวอย่างผลผลิตจากแผนงานที่สำคัญ อาทิ แผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สร้างผลลัพธ์ ในการ ยกระดับทักษะเยาวชน 11,487 คน ได้กลไกการทำงานด้านการศึกษาในพื้นที่ 6 กลไก ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล กาญจนบุรี แผนงานมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ สนับสนุน 417 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน 40 กลุ่ม เกิดระบบฐานข้อมูล 1 ฐาน เพื่อติดตามและช่วยเหลือคนจน ที่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือภาครัฐ ในพื้นที่ยากจนที่สุด 10 จังหวัดนำร่อง จำนวน 92,656 ครัวเรือน 352,991 ราย แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สนับสนุนชุมชน 330 ชุมชน สร้างนวัตกรรม 1,900 คน สร้าง 516 นวัตกรรม ด้านการแพทย์มีตัวอย่าง การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตชุดตรวจโควิด โดยมีการส่งมอบชุดตรวจให้รัฐบาลและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว จำนวน 2,432 ชุด และ 80,000 ชุด ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดตรวจแลมป์เปลี่ยนสีสำหรับการตรวจคัดกรองโควิด ที่มีการใช้จริงในวงกว้าง เกิดต้นแบบวัคซีน mRNA ที่ผ่านการทคสอบการ กระตุ้นภูมิคุ้มกันเบื้องต้นในหนูและในลิงแล้วพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ซึ่งอยู่ในระหว่างการยื่นขอ ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 จำนวน 1 ต้นแบบ ตลอดจนมีการดำเนินการวิจัยระบบสาธารณสุขเร่งด่วนเพื่อตอบสนองการระบาดโรคติดเชื้อโควิด เป็นต้น

โดย สกสว. จะนำข้อมูลผลงานวิจัยอันเป็นผลิตที่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน. รายงานต่อกรรมาธิการสภาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร แนวทางการจัดทำแผน ววน. 2566 – 2570 ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ภาคนิติบัญญัติ มองเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากการสร้างงานวิจัย ตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนในงประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

No comments