Breaking News

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทั่วประเทศ จัดโครงการสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ปี 3 คัดเลือก 10 ชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ก้าวสู่ยุค New Normal

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) โดยพันโทหนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) มียุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564-2570 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 และหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) นำไปสู่โครงการสำคัญ คือ โครงการสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ที่ GLO เข้าไปมีส่วนร่วมสร้างความสุข และรายได้ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมต่อชุมชน ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ ทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้ ผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นของขวัญที่ GLO มอบให้คนในชุมชนและสังคมไทยในโอกาส GLO ครบรอบ 82 ปีอีกด้วย

สำหรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ปีที่ 3 GLO ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการมากกว่า 22 ปี มาร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างรอบด้าน อาทิ


• การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านกิจกรรม Focus Group ประเด็น “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินโครงการฯ
• กิจกรรม Workshop ระดมความคิด สร้างแผนการยกระดับชุมชน จากไอเดียสร้างสรรค์ โดยผู้ประกอบการ และมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของ ISMED ลงพื้นที่พัฒนาสินค้า บริการ และโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน
• การทดสอบโดยนำสินค้า บริการและโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่กับการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดย Youtuber ในธีม Unique Local Experience เป็นต้น
• ในโครงการ ปีที่ 3 ISMED ยังเพิ่มมูลค่าด้วย GLO Scale Up ผลักดันผลิตภัณฑ์ /บริการที่มีความโดดเด่นให้เกิดความสำเร็จเชิงพาณิชย์ (Quick Win) แบบเร่งรัดได้จริง พร้อมต่อยอดสู่ความสำเร็จที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรในโครงการฯ

จากแนวทางดังกล่าวเพื่อให้ทุกชุมชนมุ่งสู่การเป็น GLO Creative Community ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการจะต้องมี DNA ครบ 3 อย่างได้แก่ “Growth” เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ พร้อมรับการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน , “Local Wisdom” เป็นชุมชนที่มีเรื่องราวกิจกรรม สินค้า บริการ ที่โดดเด่นจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น และ “Online” เป็นชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด Online Platform ต่างๆ ได้ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนได้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้ทันที ด้วยความร่วมมือระหว่าง GLO กับ ISMED พร้อมกับพันธมิตรที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน

รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) กล่าวตอนท้ายว่า ทั้งนี้โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าและบริการ มีสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาง GLO ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนยกระดับชุมชนตามแผนที่วางไว้ หรือ GLO Creative Community Roadmap โดย “สร้างสรรค์อย่างมีเป้าหมาย” ให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบ Omni Channel Marketing ไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากชุมชนที่เข้าร่วมสมัครในโครงการฯแล้วมากกว่า 60 ชุมชน จากชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรอง 10 จังหวัด ตามพื้นที่เป้าหมายในโครงการฯ ที่วางไว้

หากชุมชนใดที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ“สลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ปีที่ 3” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้-15 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page :สลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092 – 690 – 6000 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

No comments