Breaking News

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้สมาชิกฯ ใช้วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน รักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง ควบคุมขยะ ลดปริมาณฝุ่น

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยนางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องลดขยะ ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านได้ตระหนักและเข้าใจในปัญหาของขยะมูลฝอย วัสดุเหลือใช้ มลภาวะ ฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง โดยปัญหาดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง บ้านพักอาศัยที่ประหยัดพลังงาน และไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจาการดำเนินงานก่อสร้าง ฝุ่นละออง และมลภาวะต่างๆ อีกด้วย โดยความร่วมมือดังกล่าว ได้มีสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กว่า 22 บริษัท ที่ตกลงเข้าร่วมความร่วมมือดังกล่าว

และโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทรับสร้างบ้านที่ได้เข้าร่วมดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 22 บริษัท ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและช่วยผลักดันให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 คือ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

No comments