Breaking News

จัด 'วิ่งลดโลกร้อน' สร้างบุญ มอบแสงสว่าง ลดก๊าซเรือนกระจก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม วิ่งลดโลกร้อน รายการ กรีน แอนด์ โลว์ คาร์บอน รัน สร้างบุญ มอบแสงสว่าง ลดก๊าซเรือนกระจกแก่โรงเรียนขาดแคลนต่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม วิ่งลดโลกร้อน รายการ กรีน แอนด์ โลว์ คาร์บอน รัน โดยมี นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด มหาชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน กระตุ้นให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการนอร์ธ ปาร์ค

สำหรับกิจกรรมวิ่งลดโลกร้อน กรีน แอนด์ โลว์ คาร์บอน รัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. วิ่งประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท 2. ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท และ 3. ประเภท VIP ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดโลกร้อน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และปลูกต้นไม้เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนให้แก่โลก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.sanookrun.com หรือ @sanookrun และสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 064-401-3259

No comments