Breaking News

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธาน คณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานตั้งองค์ กฐิน และ ประธานจัดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ณ สำนักปฏิบัติธรรม พุทธพัฒนา จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 4 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมคณะได้เดินทางไปเป็น ผู้แทน คุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ (คุณอ้น) ประธานกลุ่ม คนไทยรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไทย/อเมริกา เป็นประธานตั้งองค์กฐิน และปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อสร้างสันติภาพสู่สันติสุขทั่วไทย ระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีพระอาจารย์สุวัฒน์ สุวฑฒโน (หลวงพ่อดี) เป็นประธานจัดงาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อสานประโยชน์และขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบ ของ” บวรบ้าน วัด และ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลัก “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  2. เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
    ทาน ศีล ภาวนา และ ศาสตร์ พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม จริยธรรมสืบไป

ในวันนี้ จึงเป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน อันประกอบด้วนองค์กรเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา องค์กรด้านการศาสนา และองค์กรด้านการศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกถึงมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของคนไทยทุกคน


ทั้งนี้ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังได้มอบทุนการศึกษา แก่เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และชาวบ้าน และเด็กนักเรียนในการประกวดวาดภาพระบายศรี ” เรารักในหลวง” ในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีการแสดงร้องเพลงสดุดี รำไทย ออกบูธชาวบ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย และมอบถุงยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ และผู้ขาดแคลน ในพื้นที่ ชาวบ้านและโรงเรียน ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาอีกด้วย

No comments