Breaking News

กรมการพัฒนาชุมชน เดินต่อแผนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


กรมการพัฒนาชุมชน เดินต่อแผนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาการสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคม Online เช่น Facebook, Line, Twitter ล่าสุดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) ให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ 76 จังหวัด 788 ผลิตภัณฑ์ มั่นใจสร้างรายได้ชุมชนมีสุขถ้วนหน้า

นายนิวัติ น้อยผาง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี ที่ผ่านมาว่า เป็นกิจกรรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

นายนิวัติกล่าวต่อว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ทั้งในเรื่องทักษะการบริหารจัดการของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ การจัดทำกิจกรรมที่ให้บริการนักท่องเที่ยว การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนมีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่เป็นแอ่งเล็ก รวมถึงบูรณาการการดำเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เป็นต้น 

​สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสำเร็จได้นั้น มีอยู่ 3 ประการสำคัญ ได้แก่
​1. การพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยต้องมีองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น เช่น การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว นโยบายเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและกลุ่มนักท่องเที่ยว
​2. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยต้องมีแผนธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างเรื่องราว (Story) จุดดีและจุดเด่น (อัตลักษณ์ของสินค้า) ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของเราได้

​3. การแสวงหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม โดยการสร้างเครือข่ายของธุรกิจบนพื้นฐานความร่วมมือและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพัฒนาการสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคม Online เช่น Facebook, Line, Twitter เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ บนพื้นฐานองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในครั้งนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า ที่ระลึก อาหารพื้นถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน

การดำเนินโครงการกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการใน 2 กิจกรรมคือ 1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 788 ราย/กลุ่ม แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 6 รุ่น ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานที่เอกชน จำนวน 5 แห่งที่ อิมแพค เมืองทองธานี, โรงแรมหรรษา เจบีหาดใหญ่จังหวัดสงขลา, โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัด สุราษฎร์ธานี, โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่, โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น​

สำหรับการฝึกอบรมในวัน 19-20 ต.ค. 2563 เป็นรุ่นที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 22 คน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากจังหวัด 22 จังหวัด จำนวน 219 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 241 คน

​2. กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ดำเนินการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 788 ผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถซื้อกลับได้ง่าย สอดคล้องกับระบบการขายออนไลน์ และระบบขนส่งในปัจจุบัน สามารถแข่งขันในตลาดทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป

โดยตลอดระยะเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 วัน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากวิทยากรภาครัฐและเอกชน ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 6 หัวข้อ คือ 1. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 2. กิจกรรมค้นหาสร้างสรรค์ 8 เสน่ห์วิถีชุมชน 3. กิจกรรมแนะแนววิธีค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย 4. วิธีการประชาสัมพันธ์กลุ่มสินค้าใหม่ด้วยเสน่ห์วิถีชุมชน 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6. การตลาดและการบรรจุภัณฑ์

No comments