Breaking News

แต่งตั้งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามในคำสั่งย้ายข้าราชการ นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง จากเดิมตำแหน่งอำนวยการ (สูง) ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ระดับบริหาร (ต้น) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมี เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ดังกล่าว

No comments