Breaking News

ITD สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) กับบทบาทหน้าที่สำคัญ ที่คนไทยควรรู้จัก

 

อีกหนึ่งองค์กรที่คนไทยอาจจะเข้าใจผิดด้วยชื่อย่อที่เขียนเหมือนกัน คือ ITD ซึ่งหลายคนเข้าใจเป็น อิตาเลียนไทย แต่แท้จริงแล้ว ITD คือ International Institute for Trade and Development หรือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ถึงแม้ว่า ITD จะเป็นองค์กรขนาดเล็ก แต่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เพราะนอกจากงานในประเทศแล้ว ITD ยังทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่างอังค์ถัด (UNCTAD) และ WTO ในการส่งเสริมการค้าและการพัฒนาในระดับภูมิภาคอีกด้วย 

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เผยว่า สำหรับ ITD จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 โดยการริเริ่มจากการประชุมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา โดยอังค์ถัดครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นที่บ้านเรา มีความเห็นตรงกันว่าควรมีศูนย์เพื่อการวิจัยและฝึกอบรม ตั้งอยู่ในเอเซีย เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาในประเด็นด้านการค้า และการพัฒนาต่างๆ ซึ่งเดิม ITD สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2561 จึงย้ายมาสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ภารกิจของ ITD คือ การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา โดยสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ โดยใช้กิจกรรมการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา  และการศึกษาวิจัย เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน

เช่นในปัจจุบัน ITD ได้ดำเนินงานด้านศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค การศึกษาวิจัยของ ITD จะครอบคลุมในประเด็น การค้า การเงิน การลงทุน การพัฒนา รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การลดและยกเลิกข้อจำกัดทางการค้าเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากการค้าและการพัฒนาร่วมกันอย่างเท่าเทียม โดย ITD จัดเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร ที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย อังค์ถัด องค์การในระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ

จะเห็นได้ถึงความสำคัญของ ITD ที่มีบทบาทและหน้าที่เชื่อมโยงเป็นภาพใหญ่ในทุกๆด้าน ทั้งในระบบเศรษฐกิจ การขนส่ง และเทคโนโลยี ดิจิทัล ล้วนทำงานควบคู่กันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยิ่งอยู่ในยุคที่โควิด-19 ระบาดอยู่ทั่วโลก ส่งผลให้พฤติกรรมของคนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป ITD ก็เช่นกันที่จะคอยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากร และการเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบและวิจัยให้เกิดประสิทธิผลและใช้ประโยชน์กับทุกๆหน่วยงานมากที่สุด สำหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆของ ITD หรือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สามารถติดตามได้ที่ www.itd.or.th

สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ https://youtu.be/KcdZORZIJGUNo comments