Breaking News

กรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕      วันที่ 29 เมษายน 2565 พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

    นายอิทธิพล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลมีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งให้การทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยร่วมเชิดชูสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้คนไทยนำหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดี บำเพ็ญกุศล ถวายพระกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป

    ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในมิติทางศาสนาการเจริญพระพุทธมนต์นั้น คือการสวดสาธยายพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า บางส่วนเรียกว่าพระปริตร หมายถึง เครื่องป้องกันรักษาความคุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัยต่างๆ โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี ซึ่งตามคติความเชื่อแต่ครั้งโบราณ เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบรอบปีที่เป็นวาระสำคัญ ควรจะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีNo comments