Breaking News

กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดนาคปรก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕


       วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.00 น. ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรววัฒนธรรม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย 

ในส่วนกลาง ร่วมกับวัดนาคปรก จัดโครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีกรุงเทพมหานคร โดยมีกุลบุตรเข้าร่วมบรรพชา จำนวน ๓๙ คน มีหลักสูตรอบรมภาควิซาการ ประกอบด้วย วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม วิชาศาสนพิธี และวิซาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนภาคปฏิบัติ มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า - เย็น เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน บิณฑบาต กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒน์ธรรม กิจกรรมธรรมบันเทิง และเดินจงกรม ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยให้กุลบุตรเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

 


ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนจังหวัด  ๗๖ จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย การบรรพชา การปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง ประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

No comments