Breaking News

พม. จัดงาน 'โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9' รับเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด

วันนี้ (6 ก.ค. 62) เวลา 18:00 น. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิด 'โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9' เพื่อให้เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและนำประสบการณ์ไปเผยแพร่ในประเทศที่ตนอาศัยและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้บุตรบุญธรรมไทยกลับมาช่วยเหลือเด็กไทยและสังคมไทยต่อไป ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ
รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะการจัดหาครอบครัวทดแทนถาวรในรูปแบบครอบครัวบุญธรรม การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ป้องกันการลักพา การซื้อขายเด็ก การจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้กับเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการคุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะครอบครัวทดแทนถาวร หรือครอบครัวบุญธรรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามแนวคิดสากลของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเกี่ยวกับการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption) ที่ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นประเทศภาคี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรบุญธรรมพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ได้มีโอกาสเติบโตในบรรยากาศของครอบครัว ซึ่งการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ จะสามารถเอื้อประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้ หากเด็กไม่สามารถมีครอบครัวที่เหมาะสมในประเทศ นอกจากการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมให้เด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า เด็กในเครือญาติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังมีกิจกรรมการติดตามผลเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมกับครอบครัวบุญธรรมชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ

สำหรับการจัดโครงการสู่มาตุภูมิ หรือ Nativeland Visit Program นั้นเป็นโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นเพื่อติดตามผลเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ และพาบุตรบุญธรรมไทยเยี่ยมสถานสงเคราะห์ที่เด็กเคยอยู่ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เด็กได้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเด็ก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 8 ครั้ง โดยมีการจัดงานขึ้นทุก ๆ 3-4 ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ซึ่งในปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดงานขึ้นเนื่องในโอกาสการครบรอบ 40 ปีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่รับผิดชอบและดูแลงานด้านบุตรบุญธรรม โดยจะมีการจัดประชุมด้านการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศ งานโครงการสู่มาตุภูมินี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด ได้แก่ การเข้าพบและคารวะรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม พิธีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ การเยี่ยมสงเคราะห์ที่บุตรบุญธรรมไทยเคยพำนักอาศัยอยู่ก่อนจะถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ในจังหวัด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

"โดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 411 คน ประกอบด้วย ครอบครัวบุญธรรมและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 115 ครอบครัว 360 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 139 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การด้านการรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ จำนวน 29 องค์การ 51 คน จาก 16 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สวิสเซอร์แลนด์แคนาดา นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เดนมาร์ก เยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง เข้าร่วมงานในครั้งนี้” รองปลัดกระทรวงฯ กล่าปิดท้าย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/354316581892034/posts/370215730302119/

No comments