Breaking News

เชียงราย หนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกขบวนจากดอย สู่ใจกลางเมือง

จังหวัดเชียงรายกำหนดจัดงาน 'มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย' ซึ่งจัดระหว่าง วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 11.00–21.00 น.
ร่วมแถลงข่าวโดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นางแก้วพา คุ้มกล่ำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตร ที่สำคัญ มีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ชา กาแฟ สับปะรดภูแล/นางแล ลำไย ลิ้นจี่ ส้มโอเวียงแก่น ปลานิล โคเนื้อ และโคนม อีกทั้งยังมีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีพื้นที่ 3,726,667 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.5% ของพื้นที่ทั้งหมด (พื้นที่ทั้งหมดจังหวัดเชียงราย 7,240,121 ไร่) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 1,407,286 ไร่ พืชไร่ 1,111,006 ไร่ พืชสวน 905,40ไร่ และอื่น ๆ 1,208,374 ไร่ (ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 2558-2559) และสามารถผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร มีสัดส่วนมากเป็นอันดับ 1 ตลอดมา รวมถึงในปี พ.ศ. 2560 สาขาที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุด คือ เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 31,228 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.90 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) จังหวัดเชียงราย มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ (Positioning) ในการที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย พัฒนาศักยภาพของตัวเกษตรกร และตัวสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ทั้งด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสามารถในการแข่งขัน ทันต่อสถานการณ์ และให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการสื่อสารและช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้การยอมรับจากผู้บริโภค ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย ภายใต้ชื่องาน 'มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย' ขึ้นในวันนี้

ด้านนางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน 'มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย' จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงราย กิจกรรม ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย ในชื่องาน 'มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย' ภายใต้แนวคิด เกษตรยุคใหม่ สินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัย สู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงและนำเสนอกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย และเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดภายในประเทศ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมการจัดงาน แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

● กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการทางวิชาการ เช่น พันธุ์พืช ปศุสัตว์ประมง สรรพคุณแต่ละสายพันธุ์ ศักยภาพ เอกลักษณ์พิเศษ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการนำเสนอกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอกระบวนการผลิตสู่อาหารปลอดภัย

● กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงและสาธิตการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร

นำเสนอสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหารปลอดภัย ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สับปะรดนางแล/ภูแล ส้มโอเวียงแก่น ชา กาแฟ สมุนไพร ปลานิล โคเนื้อ เป็นต้น โดยการนำมาแสดง สาธิตให้เห็นบนเวที และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน ได้ทดลองชิม โดยเชฟที่มีชื่อเสียงจากรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ซีซัน 3 ทุกวัน ๆ ละ 3 รอบ

● กิจกรรมที่ 3 การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย

จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย มากกว่า 20 ร้านค้า ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี

● กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching)

จัดกิจกรรมการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัย กับผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้รับซื้อสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัย

อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การแสดงวงดนตรี สะล้อ ซอ ซึง ดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมคืนกำไรสู่ลูกค้า เล่นเกมส์แจกของรางวัล สินค้านาทีทอง และ จับรางวัลผู้โชคดีรางวัล Gift Voucher สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 1,000บาท ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทางจังหวัดเชียงรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และจะสามารถสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคเรื่องสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย รวมถึงตอกย้ำถึงการเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้นต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญร่วมชม ชิม ช๊อป แชะ ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 11.00–20.00 น.

No comments