Breaking News

OKMD จับมือ วช. เร่งกระจายองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ BCG กว่า 400 รายทั่วไทย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Economy Model ได้รับการตอบรับเกินเป้า 140%

จากผลการดำเนินงานที่ วช. และ OKMD ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน” ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยการนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะ มุ่งสร้างผู้ประกอบการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เข้าสู่เศรษฐกิจ BCG กว่า 20 หัวข้อ เน้น 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ 1) ธุรกิจสังคมผู้สูงอายุ 2) ธุรกิจพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว และ 3) กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร ครอบคลุมในพื้นที่ 12 จังหวัด เพื่อกระจายความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ ลำพูน และพิษณุโลก โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงและประสบความสำเร็จทางธุรกิจ มาถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนายกระดับสินค้าและบริการของตัวเอง 

รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการออกแบบธุรกิจด้วยโมเดล BMC หรือ Business Model Canvas จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อเติมเต็มและเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โดยได้รับกระแสตอบรับจากผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม จำนวนกว่า 400 ราย (จากเป้าหมาย 300 ราย) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อนั้นๆ ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทันทีหลังจากจบกิจกรรม อาทิเช่น จากหัวข้อ โยเกิร์ตจากพืช บริการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ อาหารคลีนและผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากอย่างล้มหลาม รวมถึงสามารถนำความรู้และไอเดียที่ได้รับไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ยั่งยืนได้อีกด้วย  ทั้งยังมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ติดตามและให้ความสนใจในเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสถัดไป

ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังคงมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนกระจายองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยดำเนินการต่อยอดกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ Business Model Canvas ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการปรับตัวเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเตรียมการเผยแพร่ชุดองค์ความรู้ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ประกอบไปด้วย คู่มือองค์ความรู้ อินโฟกราฟิก 20 เรื่อง คลิปวิดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ 20 เรื่อง และรายการเผยแพร่เสียงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์20 เรื่อง โดยเป็นการถอดองค์ความรู้จากงานวิจัย และการนำเสนอกรณีความสำเร็จ โดยจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทาง www.youtube.com/@OKMDTV 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็น นำไปสู่การยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ การนำทักษะความรู้และความชำนาญไปปรับใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน การสร้างคุณค่าให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนในโลกปัจจุบันและอนาคตต่อไป

No comments