Breaking News

พม. ตรัง พัฒนาศักยภาพ อพม. เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

    วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  นางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง โดยมี นายภมร  กลิ่นหอม ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 100 คน วิทยากร จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังที่เกี่ยวข้อง   จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 

นางสาวโสพิญฐ์  กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานหลัก ในการทำงานด้านการพัฒนาสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเน้นการป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมในทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพียงลำพัง จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” หรือ อพม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มขึ้น และสามารถใช้สมุดพกครอบครัวในการจัดข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อให้ครัวเรือนเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ ได้แก่ ๑) มิติด้านสุขภาพ ๒) มิติด้านความเป็นอยู่ ๓) มิติด้านการศึกษา ๔) มิติด้านรายได้ และ ๕) มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และครอบครัวมั่นคงมีความสุข จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ นางสาวโสพิญฐ์  ขอขอบคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ทุกท่านท่านที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายมาโดยตลอด และวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS  ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA  ที่ช่วยสร้างความปลอดภัย แก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

No comments