Breaking News

พม. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงาน KICK OFF วันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุด ค้า คน   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “KICK OFF วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี2566 ณ Main Hall ชั้น M ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

 งานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 600  คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) จำนวน 200  คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ  ประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทูตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แทนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยงานที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานแบบ Walk In และสื่อมวลชน 

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) จำนวน 400  คน ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76  จังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 76  จังหวัด เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 แห่ง เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76  จังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย 1) การเปิดตัวทูตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์) 2) การปล่อยคาราวานรถตุ๊กตุ๊กรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวนกว่า 20 คัน 3) การเสวนาในหัวข้อ “สื่อออนไลน์กับการค้ามนุษย์” 4) มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน และ 5) บูธนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวนกว่า 14 บูธ พร้อมร่วมเล่มเกมส์ภายในงานเพื่อแลกของที่ระลึก      

นายแสนยากร อุ่นมีศรี
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

นายธนสุนทร สว่างสาลี
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ผ่านออนไลน์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดงาน “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ” ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566  ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “Together We Can หยุด ค้า คน” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้หมดสิ้นไป ซึ่งถือเป็นงานสำคัญของประเทศไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล

#พม #พม24ชม #ข่าวพม #หยุดค้าคน

No comments