Breaking News

ทีเซลส์ เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ชูธงความร่วมมือ สร้าง Ecosystem หนุนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์-การแพทย์-สุขภาพ ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration : Bring it to Life ชูธงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ-เอกชน มุ่งสร้าง Life Sciences Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค กรุงเทพ

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ โดยเน้นที่เครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง ทีเซลส์ พร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง นักวิจัย กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่ม Startup กลุ่ม SMEs และ กลุ่มนักลงทุน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดระบบนิเวศ (Life Sciences Ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ผลักดันให้ชีววิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงในมิติทางสังคม ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่สามารถรองรับกับทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุได้ในทุกมิติ

“การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Partnership & Collaboration : Bring it to Life โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและเพิ่มช่องทางการลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง Life Sciences, Bio Tech, Med Tech, Digital Health, Precision Medicine, Biopharma และ Smart Health Services โดยได้จัดควบกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 เพื่อเป็นการเชื่อมโยงที่เกี่ยวเนื่องไว้ด้วยกัน ” ดร.จิตติ์พร กล่าว

สำหรับการจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ในครั้งนี้ มีหลากหลายกิจกรรมที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ อาทิ  


การจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Cryogenic Storage in the era of GMP and GXP, AI for Precision Medicine and the Future of Personalized Healthcare, Unitary Patent system & HTA Procedures Harmonization: How to Best Prepare for These Challenges? เป็นต้น

กิจกรรม Pitch & Partner ร่วมกับ Techsauce เปิดเวทีให้กับกลุ่ม Startup กลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมประกวดแนวคิด ผลงานและแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท โดยคาดหวังให้เป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

กิจกรรม Company Presentations การนำเสนอผลงานและอัปเดตความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัทชั้นนำ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดสู่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน จากกว่า 20 ประเทศ สามารถสร้างยอดจากการเจรจาธุรกิจภายในงานไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ด้าน วัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในงาน Bio Asia Pacific ครั้งนี้ว่า สสว. พร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ ด้านการตลาด และทำ Business Matching โดยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รวมไปถึงภาวะโลกร้อน และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งจากการสำรวจของสสว.พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว ส่งผลให้ธุรกิจในอุตสาหกรรม Life Science ช่วยตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

“ทาง สสว. จึงได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจประเภทนี้ โดยได้ทำแผนปฎิบัติการเป็นการเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ Life Science โดยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสม และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยพร้อมสนับสนุน ทำธุรกิจแมตชิ่งและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจ โดยนำระบบ Business Development Service หรือ BDS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์มาตอบโจทย์ของธุรกิจ SMEs เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง”

“ทีเซลส์ คาดหวังให้การจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยยกระดับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพของไทยให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและการแสวงหาโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป”            ดร.จิตติ์พร กล่าวทิ้งท้าย

เตรียมพบกับงาน Bio Asia Pacific 2023 กับการผนึกพลังความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566   ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค กรุงเทพฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bioasiapacific.comNo comments