Breaking News

โครงการจัดที่ดินทำกิน ในเขตปฏิรูปจังหวัดอำนาจเจริญ และแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ส.ป.ก.อำนาจเจริญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563  เวลา 16.00 น.  ที่โรงเรียนบ้านโนนดู่  ตำบลสร้างนกทา  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า) และคณะ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะกับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก.ทับซ้อนในตำบลสร้างนกทา โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ กำนันตำบลสร้างนกทา องค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนมีประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าวมารอให้การต้อนรับ   

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ  นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบ นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ  น.ส.นิรมล ดำพะธิก ผอ.ศวพ.อำนาจเจริญ  และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมให้การต้อนรับ และพบปะพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว 

โอกาสนี้ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ปรึกษาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย


โดย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวต้อนรับและนำเรียนข้อมูลพื้นที่จังหวัดให้ รมช.กษ.ได้รับทราบ  จากนั้น กำนันตำบลสร้างนกทา ได้นำเรียนปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก.ทับซ้อนที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพี่น้องที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และท่านได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในการจัดที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งพื้นที่ดำเนินงานที่ทับซ้อน รวมถึงพื้นที่ดำเนินการเขตปฏิรูปที่ดิน และป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำของการถือครองที่ดินและสร้างความเท่าเทียม ด้วยการปรับปรุงระบบที่ดินทำดิน จากนโยบายนี้ ท่านได้มอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล  เร่งรัดการขับเคลื่อนในการจัดที่ดิน ส.ป.ก. ทั่วประเทศที่มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดิน  ทั้งนี้ เพื่อจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกินและได้อยู่อาศัย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในมติหลายด้าน  คือ

      - มิติสังคม  ลดปัญหาการไม่มีที่ดินทำดิน ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้
      - มิติทางเศรษฐกิจ  เกิดระบบการผลิตทำให้มีรายได้เกิดขึ้น
       - มิติทางความมั่นคง  ลดการย้ายถิ่นฐานของ แรงงานไปสู่ชุมชนเมือง มีความต้องการทรัพยากร   
          ที่ดิน ความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย
        - มติด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต ที่มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในการจัดที่ดินทำกินที่มีปัญหา การทับซ้อนของพื้นที่ ระหว่างหน่วยงาน ส.ป.ก. และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ นั้น 


ในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้ลงพื้นที่ ท่านมีความหวังว่า กรณีที่มีการจัดที่ดินนอกเขตดำเนินการ ส.ป.ก. และทับซ้อนดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในที่ดินทำกินของเกษตรกร จำเป็นต้องมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบูรณาการร่วมกัน และยกเลิกการจัดที่ดินที่อยู่นอกเขตดำเนินการ ส.ป.ก. เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร กรณีการจัดที่ดินและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก. 4-01) ทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดย เกษตรกรต้องร่วมกันรักษาพื้นที่และปฏิบัติภายใต้กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต่อไป
No comments