Breaking News

ส.ป.ก.ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการปรับวิถีชีวิตของชาวศรีสะเกษมาตรฐานใหม่ (New Normal) และพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ มุ่งการเยี่ยมชมวิถีเกษตรครบวงจร ณ สวนทุเรียนทับทิม อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับวิถีชีวิตของชาวศรีสะเกษ ภายใต้มาตรฐานใหม่(New Normal) และพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ มุ่งการเยี่ยมชมวิถีเกษตรแบบครบวงจร จากนั้น ท่านนายกฯ ได้เป็นประธานมอบประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หอมแดงศรีสะเกษ และกระเทียมศรีสะเกษ ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร พร้อมพบปะเกษตรกร/กลุ่มคนรุ่นใหม่กันทรลักษ์(YSF : Young Smart Farmer  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Enterpreneur chamber of commerce) ซึ่งกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาและผลการดำเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษ 


โอกาสนี้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13 และ 14) ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) พร้อมด้วย นายวัชรินทร์  ริยาพันธุ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการในเขตปฏิรูปที่ดินและให้การต้อนรับ ณ สวนทุเรียนทับทิม อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


สำหรับ สวนทับทิม สวนทุเรียนภูเขาไฟ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นแปลงเกษตรกรรมของนางสรารีย์ โทชัย แปลงที่ 50 กลุ่มที่ 378 เนื้อที่ 13-1-61 ไร่ เธอเล่าว่าการทำเกษตรกรรม ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความใฝ่รู้ ความเพียร ขยันและความอดทนในการประกอบอาชีพ จึงประสบผลสำเร็จ โดยระหว่างที่รอผลผลิตจากสวนทุเรียนให้เติบโตเต็มที่ มีผลสดแก่จัด ผลจะมีน้ำหนักปานกลาง มีความหอมหวานมัน รสอร่อย พร้อมๆกับการใช้พื้นที่การเพาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน อาทิ กล้วยน้ำว้า พืชผักสวนครัว ทั้งนี้ เพื่อให้มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชระยะสั้น ในช่วงที่รอการเก็บผลผลิตทุเรียน เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้หลักซึ่งสร้างเม็ดเงินให้กับครอบครัวอย่างมาก ทั้งพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคงยั่งยืน ณ เขตปฏิรูปทีดิน บ้านซำตารมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยขยุง เนื้อที่ 249,601ไร่ ในท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ รวม 16 ตำบล 93 หมู่บ้าน ต่อมา คณะกรรมการจำแนกป่าแห่งชาติและกรมป่าไม้ จึงได้จำแนกที่ดินที่หมดสภาพกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ยกเลิกเขตป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติในบางพื้นที่ นำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการ จวบจนถึงปัจจุบัน รวม 53 โครงการ เนื้อที่ 1,463,628 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 21 อำเภอ และได้ดำเนินการจัดที่ทำกินแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้หลักการไว้ในกระบวนการปฏิรูปที่ดิน รวม 85,220 ราย 105,031 แปลง เนื้อที่ 981,569 ไร่

No comments