Breaking News

Endless Charming” เที่ยวสนุกครบทุกมิติ สัมผัสวิถีชุมชน เสน่ห์นี้ไม่มีสิ้นสุด

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากิจกรรม หมู่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะ อาจาร์ยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ภายใต้ความร่วมมือกันของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงการกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อวางแผนและส่งเสริมความพร้อมให้ชาวบ้านในด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โรคระบาด โควิด19 ภายใต้แนวคิด“สมุทรสาคร เสน่ห์ไม่มีสิ้นสุด สมุทรสาคร  Endless  Charming” เที่ยวสนุกครบทุกมิติ สัมผัสวิถีชุมชน เสน่ห์นี้ไม่มีสิ้นสุด โดยโครงการเป็นการพัฒนาและสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกแบบและผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ  โดยการดึงเสน่ห์ของวิถีชีวิตในชุมชน มาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ และสะท้อนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่พักและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส และเกิดความประทับใจ และนำไปแบ่งปันประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ได้เข้ามาท่องเที่ยว โดยการบอกต่อ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้ามาสนับสนุนมากยิ่งขึ้น สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น เราได้แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง คือ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเชื่อมโยงเส้นทางของหมู่บ้านที่มีการเพาะปลูกหรือทำไร่ ทำสวนเป็นหลัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส หรือศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตร


เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางของหมู่บ้านที่มีประเพณีหรือวัฒธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันที่ยังคงหลงเหลือให้เราเห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้


เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางของแต่ละหมู่บ้านที่มีประวัติความเป็นมาต่างๆ ที่ได้นำสถานที่นั้นๆมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้คนได้เข้ามาเรียนรู้ โดยจะพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศแบบครบวงจรภายในเดือน สิงหาคมนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณช่อมาลี 081-7555-083 

No comments