Breaking News

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและยากจน แด่เด็กจังหวัดเชียงใหม่

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด คุณนพนท คัมภีรญาณนนท์ ผู้อำนวยการ Sky Crop คุณเจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะ ร่วมกันนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี จำนวน 26 คน พร้อมกับรับอุปการะเด็กทั้งหมดอีกด้วย และนอกจากนี้ยังเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 720 คน พร้อมกับมอบทุนให้กับเด็กจำนวน 4 ทุน

บ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานช่วยเหลือ สังคมสงเคราะห์ และพัฒนาเด็กและเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหาเนื่องจากเป็นเด็กกำพร้า พ่อและหรือแม่เป็นผู้ต้องขัง พ่อแม่หย่าร้างครอบครัวแตกแยกหล่มสลาย และเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะอยู่ในปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น ซึ่งครอบครัวไม่สามารถช่วยเหลือเด็กได้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสวัดดอนจั่นเริ่มจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและพัฒนาถิ่นเกิดของตนเอง โครงการนี้ได้ดำเนินการมานานถึง 30 ปี โดยรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อาหู่ อาข่า ลีซอ ไทยใหญ่ จีนฮ่อ และคนไทยไทย ซึ่งเด็กเหล่านี้จะมาจากจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตาก พะเยา เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้จะมีปัญหาหลายด้านด้วยกัน เช่น พ่อแม่ตาย พ่อแม่แยกทางกันอยู่ ติดยาเสพติด ติดคุก ทำให้ขาดโอกาสที่จะเข้าศึกษาเล่าเรียน ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูล จึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมารับเด็กดังกล่าว โดยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูทั้งที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่าเด็กกำพร้าในจังหวัดเชียงใหม่มีมากเกิดจากพ่อแม่เสียชีวิต พ่อแม่แยกทางกัน ถูกทอดทิ้ง และอื่นๆ เพราะอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรให้พวกเด็กเหล่านี้กลับเข้ามามีส่วนรับผิดชอบของสังคม เข้ามามีโอกาสที่ดีในสังคม ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดี ขณะนี้นอกจากเราจะเลี้ยงจะต้องหาทางอุปการะเด็กๆ ทั้งหมดเท่าที่เราทำได้

ทั้งนี้ ปัญหาเด็กกำพร้าเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคม โดยเฉพาะลูกหลานเด็กๆทั้งหลาย การที่จะมีลูกหรือทายาทเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งเราต้องวางแผนเลี้ยงดูลูกให้ดี ที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของครอบครัวของเราเท่านั้น แต่จะเป็นเรื่องของการทิ้งภาระให้กับสังคมด้วย ถ้ามีลูกแล้วต้องตั้งใจเลี้ยงเขาให้ดีเพราะเด็กทั้งหลายเหล่านี้คืออนาคตของชาติ แล้วที่สำคัญรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ต้องรองรับทั้งหมด เช่น เรียนฟรี ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมถึงมีสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อมาช่วยเรื่องเด็กกำพร้าด้วย เพราะรัฐบาลต้องมีหน้าที่ดูแลครอบครัวของคนไทยทั้งหมด และนอกจากนี้สิ่งสำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือการปลูกฝังเรื่องของการทำความดี มีคุณธรรมให้กับเด็กทุกคนเพื่อให้เป็นคนดีในสังคม

ท้ายสุดนี้ อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและเด็กยากจนกัน เพราะเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการให้ทานซึ่งถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เด็กเหล่านี้คือลูกหลานพี่น้องคนไทยของเรา ถ้าช่วยเขาให้เป็นคนดี บ้านเมืองก็จะอยู่กันอย่างสงบมีความสุข แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะมีโจร อาชญากรรมเพิ่มขึ้นได้

 

No comments