Breaking News

ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


งดรับผู้ป่วยใหม่ - ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน

งดการผ่าตัด หัตถการ - ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน

งานทันตกรรม - ให้บริการเฉพาะภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมเท่านั้น

ลดจำนวนคนไข้รับ - บริการกายภาพบำบัด

ปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกแพทย์ทางเลือก, คลินิกนอกเวลาราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ป่วยรับยาเดิมต่อเนื่อง - ติดต่อแพทย์ให้ญาติรับยาแทนได้

งดเยี่ยมผู้ป่วย - ขอให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Video Call และจำกัดผู้เฝ้าไข้ได้เพียง 1 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-644-9400No comments