Breaking News

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ 10 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


     นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดย กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใน 10 จังหวัดนำร่อง เข้าร่วม

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.) พร้อมทั้งวางแผน การจัดตั้ง ศกช. ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ จำนวน 145 อำเภอ ในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก และปัตตานี รวม 46 อำเภอ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันยังเหลือการจัดตั้งให้ครบอีก 7 จังหวัด ซึ่งได้จัดตั้งไปแล้วจำนวน 38 อำเภอ เหลืออีก 61 อำเภอ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แผนขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง โดยมีแผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฯ ได้รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้ง ศกช. ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้ง ศกช. ที่ประสบความสำเร็จ และอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งท่านอธิบดีฯ  ได้ให้นโยบาย แนวทาง และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกด้วยNo comments