Breaking News

กสว. เห็นชอบหลักการบริหารจัดการงบวิจัย Fundamental Fund ปี ’66

 

เมื่อเร็วๆนี้  ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) โดยการประชุมในวันนี้ถือเป็นวาระพิเศษครั้งแรกของ กสว. ในการประชุมประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
 
ทั้งนี้หนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมวันนี้ คือ ประเด็น “หลักการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund หรือ FF)” ที่จัดสรรผ่าน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการประชุมในวันนี้  กสว. มีมติเห็นชอบต่อ “หลักการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF)   ที่จัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ปีงบประมาณ 2566” โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณงานมูลฐาน พร้อมทั้งคู่มือการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณารายละเอียดก่อนเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนที่เผยแพร่หลักการฯ และคู่มือดังกล่าวให้หน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF) ใช้เป็นแนวทางและอ้างอิงในการดำเนินงาน
 
เบื้องต้นหลักการบริหารจัดการงบประมาณฯ นี้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ คณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา ตามประเด็นที่ทางคณะทำงานฯ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักการดังกล่าวมีแนวทางชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงทั้งในเรื่องของ              
1) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและค่าจ้างแก่บุคลากรที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานต้นสังกัด
2) ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและสนับสนุนแผนงานและโครงการ
3) ค่าสาธารณูปโภคสำหรับโครงการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)    
4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ ค่าครุภัณฑ์
5) ประเด็นการบริหารจัดการต่างๆ
 
นอกจากนี้คณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณฯ ยังเสนอแนะให้มีการติดตามผลการดำเนินงานจริงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นไปอย่างมี ธรรมาภิบาล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธาน กสว.กล่าวว่า หลังจากที่หลักการดังกล่าวได้รับการทบทวนและปรับตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณฯ  ตนเห็นว่า หลักการฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการด้านการวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม อย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวนำไปจัดสรรทรัพยากรทั้งในแง่ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การจัดซื้อครุภัณฑ์การวิจัย  ที่ลักษณะการใช้งาน วิธีการดูแลรักษา แตกต่างจากครุภัณฑ์แบบปกติ  หลักการนี้จึงถือได้ว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในภายใต้กรอบของหลักการบริหารงบประมาณของภาครัฐอย่างคุ้มค่า

No comments