Breaking News

สทน. จับมือ สพฐ. หนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม. สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงเรียน โดยมีตัวแทนจากสองหน่วยงาน คือ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. และ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ร่วมลงนาม ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประชาชนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีว่ามีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร จึงส่งผลให้การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งนำมาสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากประชาชนเท่าที่ควร 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงเรียน เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือคือ การสร้างความตระหนักต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี อันจะนำไปสู่การยอมรับต่อเทคโนโลยีและเกิดการใช้ประโยชน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นจะสนับสนุนการเรียนการสอนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียน หลังจากนั้นจึงจะขยายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี กำหนดขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบในการขยายผล

ไปยังโรงเรียนพื้นที่บริการต่อไปได้

พัฒนาแผนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร์

๓. สนับสนุน การฝึกฝนทักษะการวิจัย กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์

๔. สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและแหล่งเรียนรู้

๕. ความร่วมมืออื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนและนักเรียน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีเจตนาร่วมกันที่จะพัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบในการขยายผล ไปยังโรงเรียนพื้นที่บริการต่อไปได้ พัฒนาแผนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สนับสนุนการฝึกฝนทักษะการวิจัย สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและแหล่งเรียนรู้ และความร่วมมืออื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไปในอนาคต

No comments