Breaking News

ประชุมใหญ่ประจำปีของสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์
ประธานจัดงานการประชุมใหญ่
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ประธานจัดงานการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 54 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่ในครั้งนี้
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานในพิธีประชุมใหญ่
การจัดประชุมใหญ่ประจำปีของไลออนส์สากลภาครวม ครั้งที่ 54 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15, มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-ดี เป็นเจ้าภาพเตรียมการประชุมใหญ่ และไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นการพบปะหารือและสังสรรค์กับมวลสมาชิกไลออนส์ในประเทศไทยทั้งประเทศ
2. เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของไลออนส์
3. เพื่อทำการเลือกตั้งผู้นำคนต่อไปของภาครวม 310 และภาครองทั้ง6 ภาครอง และร่วมแสดง ความยินดี กับผู้ได้รับเลือกตั้ง
ในด้านกิจกรรม สโมสรไลออนส์และสโมสรลีโอในภาครวม 310 ได้ประกอบกิจกรรมตามนโยบายของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล เซ่น กิจกรรมหลักของไลออนส์สากล มีทั้งหมด 5 ด้าน ช่วยเหลือทางด้านสายตา ป้องกันโรคเบาหวาน ช่วยเหลือโรคมะเร็งในเด็ก ด้านความหิวโหย และ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งภาครวมได้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการอบรมสัมมนาฯ เพื่อพัฒนาองค์กร ตามนโยบายไลออนส์สากล โดยทีมงาน GST, GAT, GLT และ GMT อีกด้วย
นายกอบชัย บุญอรณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ไลออน มงคล ธนปิยานนท์
สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้มีบทบาทในการสนับสนุนการพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นปีที่ 25  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการอ่านหนังสือให้กว้างขวางขึ้น และจัดกิจกรรมไลออนส์สากลบริการ เพื่อบริการให้กับผู้ยากไร้อย่างกว้างขวาง
ภายในงาน ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับผู้สนับสนุนการจัดการประชุมใหญ่ฯ พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลประกวดภาพสันติภาพ (PEACE POSTER)
สโมสรไลออนส์ในประเทศไทยมีสโมสรไลออนส์ รวมทั้งสิ้น 266 สโมสร แบ่งเป็น ภาค 310-เอ1 40 สโมสร, ภาค 310-เอ2 40 สโมสร, ภาค 310-บี 38 สโมสร, ภาค 310-ซี 46 สโมสร, ภาค 310-ดี 72 สโมสร และภาค 310-อี 60สโมสร สมาชิกรวมทั้งสิ้น 7712 คน สโมสรลีโอ41 สโมสร สมาชิกประมาณ 941 คน

No comments