Breaking News

“คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ทฯ” ยั่งยืน ด้วยท่องเที่ยวตาม “ศาสตร์พระราชา”

 

โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท เปิดดำเนินการเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ในปี พ.ศ. 2537 ได้ทำสัญญาให้ บริษัท CHOICE HOTEL INTERNATIONAL (CHI) เข้ามาบริหาร ได้รับการจัดลำดับเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเครือของ CHI และได้รับคัดเลือก เป็น 1 ใน 13 โรงแรมดีเด่น จากการประกวดโรงแรมกว่า 3,000 แห่ง ทั่วโลก ในฐานะโรงแรม SMALL AND LUXURY ต่อจากนั้น โรงแรมคำแสดฯ ได้พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ที่เข้ามาพักผ่อน หรือแม้แต่ ผู้ที่เข้ามาสัมมนา ให้ได้พบกับธรรมชาติในบรรยากาศสวนป่า ซึ่งทางโรงแรมฯ ได้พยายามรวบรวมไม้พื้นเมืองของจังหวัดกาญจนบุรี มาไว้ในคำแสดฯ และดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนสงวนพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นสวนป่า เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยือน ได้รู้สึกถึงพื้นที่สีเขียว ที่มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น 

จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาในหลายช่วงปี โรงแรมคำแสดฯ พยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อรักษากิจการโรงแรมฯ ให้อยู่รอด และสิ่งสำคัญคือการน้อมแนวนำแนวพระราชดำริ ของในหลวง ร.๙ ในเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” “ปรัชญาพอเพียง” ในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พื้นที่ของโรงแรมฯ มีความเป็นสภาพป่าที่งดงาม โดยรักษาต้นไม้ใหญ่กว่า 2,000 ต้น พร้อมทั้งลงทุนทำโครงการ รีไซเคิลขยะ นำขยะ จากต้นไม้ ใบหญ้า กลับมาใช้ทำปุ๋ย ทำถ่าน ทำน้ำส้มควันไม้ ปรับปรุงพื้นดินให้เป็นผืนป่าที่ปราศจากสารเคมี 

นอกจากนี้ ขยะจำนวนมากที่จะต้องนำไปทิ้ง โรงแรมฯ ก็ได้จัดทำถังรองรับขยะเป็น 3 ถัง เพื่อเป็นการง่ายต่อผู้ที่จะดำเนินการแยกขยะ ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นสถานที่คัดแยกขยะทิ้ง เป็นการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโลก  ทางโรงแรมฯ ได้ฝึกพนักงานให้มีความรู้ในการจัดแยกขยะ และนำขยะที่แยกไปขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทางโรงแรม พร้อมได้ลงทุน ศึกษาและสร้างต้นแบบถังแก๊สชีวภาพ โดยการใช้เศษอาหารที่เหลือของโรงแรมฯ มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อแก๊สมาใช้ได้อีกด้วย 

แม้กระทั่งการไถ่ชีวิต โค กระบือ นำมาเลี้ยง ซึ่งผลที่ได้จากการไถ่ชีวิต คือมูลสัตว์ ที่นำมาเป็นส่วนผสมของการทำปุ๋ย ยั่งยืน ด้วยท่องเที่ยวตาม “ศาสตร์พระราชา
โดยในปัจจุบันจากโครงการต่างๆ ดังกล่าว ทำให้โรงแรมคำแสดฯ ได้รับรางวัลมากมาย จากหลายสถาบัน เช่น รางวัลกินรี รางวัลลูกโลกสีเขียว ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรางวัลอื่นๆ จากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนได้รับการยอมรับให้เป็นสถานที่สำหรับภาครัฐและเอกชน ใช้ในการศึกษาดูงานเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน (Green Energy) โรงแรมคำแสดฯ จึงเป็นเสมือนโรงเรียน และสถานที่สำหรับดูงาน ที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศ และประเทศใกล้เคียง ซึ่งทางโรงแรมฯ เอง ได้จัดเตรียมวิทยากร ที่มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อพาเดินชมโครงการฯ ต่าง ๆ พร้อมให้คำอธิบาย ตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 

จุดเด่นของธรรมชาติที่โอบล้อม คำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท ด้วยทัศนียภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งแม่น้ำแควใหญ่ ชายหาดกรวดน้ำจืด ที่สวยร่มรื่นน่าชื่นใจ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อนกับภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ยังสามารถศึกษาหาความรู้ ต้นไม้ใหญ่ๆ หายาก รวมถึงต้นไม้ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น คำแสด ต้นปีบ ต้นโมก ที่ทางรีสอร์ทฯ ได้นำดอกไม้ต่างๆ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นำมาใช้ในรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็นแชมพู สบู่ ยาสระผม  ตลอดจนได้ชมโครงการฯ อนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงาน ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าภูมิใจ ของ จ.กาญจนบุรีอีกด้วย  และนอกจากนี้ คำแสดฯ กิจกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเรือนร่มไม้ กิจกรรมลานสนุก และกิจกรรมดำนาปลูกข้าวที่สวนสิบสองปันนา รวมถึงกิจกรรมพายเรือคายัค ล่องแพเปียก ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่วนภายในคำแสดแล้ว ยังได้วางแนวทางที่จะเพิ่มในส่วนของ ถนนร่มไม้ ซึ่งจะจัดเป็นถนนคนเดิน ซึ่งทั้งนี้ร้านค้าภายนอกสามารถที่จะเข้ามา ร่วมออกร้านขายสินค้าได้ ในถนนดังกล่าวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สุดสัปดาห์อีกด้วย 

ผศ. ดร. อลัชชา ศิวรักษ์ กรรมการบริหาร คำแสดริเวอร์แคว รีสอร์ท ได้กล่าวถึงแผนนโยบายในการพัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวของคำแสดริเวอร์แคว รีสอร์ท ครั้งนี้ว่า “นโยบายต่อเนื่องในส่วนของการพัฒนาโครงการฯ คำแสดฯ มุ่งเน้นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นป่างดงาม เป็นสถานที่ต้นแบบ ซึ่งสามารถให้ความรู้เรื่องพรรณไม้แก่ ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี นั้น โดยที่ผ่านมากว่า 27 ปี ทางคำแสดฯ เอง ได้ลงทุนปรับปรุงและพัฒนาในส่วนต่างๆ ไปแล้วมากมาย แต่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่บอกเล่าถึงความสวยงาม ของ จ.กาญจนบุรี อันอุดมไปด้วย ป่าไม้ ภู¬ขา ถือเป็นการท่องเที่ยวปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ของประเทศไทยให้ยั่งยืน คงต้องเริ่มจากการร่วมกันปลูกฝังกันตั้งแต่สังคมเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มคนที่มาพักผ่อนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และการมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติไปด้วยกันอีกด้วย 

โครงการ นี้ จึงยังคงต้องการ การสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อช่วย เสริมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอันจะช่วยผลักดัน ‘ศูนย์กลางของการท่องเที่ยว’ ที่เป็นตัวแทนป่าธรรมชาติใน จ.กาญจนบุรี รวมถึงการคงรักษาโมเดลการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา ได้อย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของทางคำแสดฯ ได้วางเป้าหมายไว้ให้ดีที่สุดค่ะ”  

สำหรับนักท่องเที่ยว หรือผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ สัมมนางาน ศาสตร์พระราชา สามารถติดต่อได้ทาง โทร. 061-226-9399 , 084074 9443 www.comsaed.com

No comments