Breaking News

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน Corporate Governance Day 2022 หนุนจรรยาบรรณธุรกิจ ชูแนวคิดการกำกับกิจการที่ดี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 หรือ Corporate Governance Day 2022 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Enhancing Corporate Governance in Doing Business with Compassion) จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนกรุงเทพกรีฑา โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์จากทั้งในและต่างประเทศ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง เพราะการวางรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแรง มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ตรวจสอบได้ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรทั้ง 4 ด้าน คือ ความเป็นมืออาชีพ การมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร ให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านจรรยาบรรณและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งการให้ความสำคัญด้าน GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินการเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน CG Day 2022 ในครั้งนี้ บี.กริม ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในหัวข้อ “How to Protect Personal Data?” พร้อมด้วย คุณพัชร วิสุทธิแพทย์ และ คุณโดมญาดา เมฆสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “Insider Trading and Conflict of Interests” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นธรรม รักษาความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการอันมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์เรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ฉบับปรับปรุงปี 2565 จากคุณธนกฤต ลิขิตวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

No comments