Breaking News

กตป., กสทช. และ มรภ.สวนสุนันทา จัดเสวนาวิชาการ “มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช.”

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมเสวนาวิชาการ (Seminar Forum) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผลการเตรียมการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K หัวข้อ “มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช.” เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรทัศน์ ตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์

​สำหรับจุดประสงค์ของการจัดการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ได้กล่าวว่า “ เพื่อเป็นการนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลการเตรียมการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K และระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีเสวนาวิชาการ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศ ภายใต้หัวข้อเรื่อง มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช.” โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการ กสทช.  โดยนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาและเปิดเผยรายงานให้ประชาชนทราบ

 

​ตลอดการประชุมเสวนา ประกอบด้วยกิจกรรมภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งมุ่งผลลัพธ์ในการร่วมระดมความเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ หัวหน้าโครงการ หรือในฐานะที่ปรึกษาดำเนินการฯ ให้เกียรติแนะนำโครงการเบื้องต้น พร้อมชี้แจงความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้ด้วย ในกิจกรรมช่วงเช้า เป็นการนำเสนอ “ การทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 4K ของ ไทยพีบีเอส ” โดย คุณกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นทดสอบทดลองเพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่สำคัญในการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 4K ในพื้นที่จำกัด รวมไปถึงแผนการทดสอบทดลองในอนาคตที่จะครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด

 

​จากนั้น ทางทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมพูดคุยถึงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการเตรียมการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K ของ กสทช. และได้มีการนำเสนอผลที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องรับฯ กลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ กสทช.​​​ กลุ่มดูแลนโยบายดิจิทัล และกลุ่มผู้บริโภค

 ​และในช่วงบ่ายดำเนินรายการโดย ณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ จะเป็นการเปิดเวทีเสวนาวิชาการ “มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช.” จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เช่น คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร บมจ. BEC World, รศ.ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์, นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศและสื่อผสม และคุณปัญญา วัฒนวังสกุล สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ในหัวข้อเกี่ยวกับ นโยบายด้านกิจการโทรทัศน์ไทย เทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรทัศน์ในอนาคต รูปแบบและช่องทางในการเข้าถึงสื่อภาพเคลื่อนไหว พฤติกรรมของผู้บริโภค ไปจนถึงมุมมองในด้านการดำเนินธุรกิจด้านกิจการโทรทัศน์ในอนาคต

No comments