Breaking News

สสว.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ SME ไทยสู่สากล จัดงานการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ตั้งเป้าหวังสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กล่าวภายหลังงานแถลงข่าวการจัดประกวด รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ว่า ในการจัดงานครั้งนี้ สสว. ยังคงร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดดังกล่าวโดยในปี 2562 นี้ สสว. ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจ ไม่เกิน 3 ปี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ผอ. สสว. เผยว่าผู้ประกอบการ SME ที่สมัครเข้าประกวดรางวัลในปีนี้ จะได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล และการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการประกอบธุรกิจโดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้นเป็นลำดับแรกตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ ยังเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่น ๆ ได้ตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ สสว.เพิ่งจัดงาน Dinner Talk ครบรอบ 10 ปี สุดยอด SME แห่งชาติ เพื่อนำประสบการณ์และเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจของผู้ประการที่ได้รับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายคนเก่ง พร้อมสร้างมิติของการสื่อสาร ในการแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเอสเอ็มอีอื่น ๆ นอกจากนี้ ในฐานะที่สสว. เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล ส่งเสริม เชื่อมโยง และยกระดับเอสเอ็มอีไทย สสว. เชื่อว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ ซึ่งถือว่า เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาส่งเสริมธุรกิจจากหลักคิดของเกณฑ์การให้รางวัลได้ และจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถพบแนวทางการเติบโตของธุรกิจของตนเองต่อไป”

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่ารางวัล SME National Awards จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องครบ 10 ปี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

สำหรับการประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ หรือ SME National Awards ได้มีการ จัดประกวดมาแล้ว 10 ครั้ง มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสมัครจำนวนกว่า 10,000 ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว 3 กิจการ อีกทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการ และสนใจจะเข้าจดทะเบียนในตลาด อีกกว่า 10 กิจการ ซึ่งถือว่า เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการ สอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขที่ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อได้ที่ นายอำพล วรธงไชย โทรศัพท์ 083-202-9999 อีเมล smesnationalawards2019@gmail.com นางสาวอมีนา ชุดไทยสง อีเมล amena@ftpi.or.th โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 582 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.smesnationalawards.com และ application SME CONNEXT หรือจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายังอีเมล smesnationalawards2019@gmail.com หรือโทรสาร 02-954-6663

No comments