Breaking News

วช. เตรียมยกทัพงานวิจัยมาโชว์ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

วช.จัดงาน 'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562' ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวเตรียมจัดงาน 'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)' โดย ดร.วิภารัตน์ ดิอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมมอบรางวัลการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot 'มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562' วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Lotus Suite 1–4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดิอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน 'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)' ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด 'วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน' โดย MASCOT ในปีนี้ คือ น้องแกล้งดิน ซึ่งสื่อความหมายหมายถึง 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9' พระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา 'เศรษฐกิจพอเพียง' และ 'ทฤษฎีแกล้งดิน' ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ 'น้องแกล้งดิน' รักการเกษตร แสวงหาความรู้หลากหลายสาขาวิชานำมาคิดบูรณาการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาบ้านเมืองของเรามีหน้าตาหน้ารัก เป็นมิตร ดูเฉลียวฉลาด มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีความภูมิใจและเต็มใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ วช. มอบให้แก่ทุกคน

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น 'พระบิดาแห่งการวิจัยไทย' และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 'ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย' มอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) และมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น 'วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย' (Training for the trainers)
(แม่ไก่) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ภายในงานประกอบด้วย
  1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อ ได้แก่ การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การประชุม สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ และการถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)
  2. ภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย ร่วมด้วย 'นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์' และ 'ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่' นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for Community) นิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
  3. กิจกรรม Highlight Stage เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์
  4. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2019 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่น ๆ
  5. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 เป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน
  6. การมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019 Award) เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานได้อย่างมีความโดดเด่น และมีคุณภาพ
  7. กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัย และ
  8. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

No comments