Breaking News

พม. เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ปี 2562 พร้อมชูแนวคิด 'การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน'

วันนี้ (4 มี.ค. 62) เวลา 11.00 น. บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด 'การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน' เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ของสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืน

นายปรเมธี กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อการได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และสันติภาพ รวมทั้งนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจน สิทธิมนุษยชนของสตรีและประชาชนทุกคน ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานภาพสตรี และการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี และให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาสถานภาพสตรีในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสตรีให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยมีการจัดกิจกรรม วันสตรีสากลไปพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินภารกิจหลักในการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการส่งเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของสตรีจากภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนของสังคม จึงได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด (Theme) 'การเสริม พลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน' สอดคล้องกับหัวข้อหลักในการประชุมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women - CSW) สมัยที่ 63 และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) เป้าหมายที่ 5 เพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีที่สำคัญของรัฐบาลในการเสริมพลัง เพิ่มบทบาท และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ 1) พิธีเปิด งานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี หรือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 15 สาขา รวม 45 รางวัล อาทิ นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด นางกานต์มณี ปะนัดตา พนักงานเก็บค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 2 เป็นต้น พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ 'การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน' 2) การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสถานภาพสตรี ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 2.1) 'สตรีไทยในสังคมยุคใหม่: ความท้าทาย' 2.2) 'สังคมไทยไร้ความรุนแรงได้จริงหรือ' และ 2.3)  'ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน' และ 3) การนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง 'เสริมสตรีก้าวหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการวิชาการเนื่องในวันสตรีสากล ผลงานของสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

No comments