Breaking News

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 2020 ท่องเที่ยววิถีเกษตรไทย สไตล์ New Normal


พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 2020 พบกับนิทรรศการพิเศษ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” และนิทรรศการฝ่าวิกฤต Covid ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จ.ปทุมธานี


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร และพระบรมศานุวงศ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรไทยในมิติต่างๆ ที่มีชีวิตและทันสมัย เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรสู่การพึ่งพาตนเองด้วยเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ผ่านนิทรรศการพิเศษ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” นิทรรศการฝ่าวิกฤต Covid ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และอบรมวิชาของแผ่นดิน ตลอดทั้ง 4 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กว่า 30 วิชา ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูป ผัก ผลไม้ประจำฤดูกาล อาหารท้องถิ่น จากพี่น้องเครือข่ายทั่วประเทศ โดยดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมสอดรับไลฟ์สไตล์แบบ New Normal” 


นิทรรศการพิเศษ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” นิทรรศการที่รวบรวมเครื่องจักสานของเกษตรกรที่เคยมีการใช้งานมาจัดแสดง เชื่อมโยงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนผ่านเครื่องจักสานที่สืบทอด สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงที่มา และความสำคัญของเครื่องจักสาน อันเป็นอัตลักษณ์  จิตวิญญาณแห่งวิถีวัฒนธรรมการเกษตรจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ที่ควรคู่แก่การสืบสานและอนุรักษ์สืบต่อไป นิทรรศการฝ่าวิกฤต Covid ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ เรียนรู้แบบเต็มอิ่ม กับ 10 นิทรรศการที่สามารถพึ่งพาตนเองแม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  ด้วยการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ นิทรรศการข้าวปลาอาหาร นำเสนอพันธุ์ข้าวที่หลากหลายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ นิทรรศการเกษตรคนเมือง เรื่องทำได้ เรียนรู้นวัตกรรมการปลูกผัก สร้างอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชนเมือง นิทรรศการพาลูกกลับบ้านพาหลานจากเมือง สร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับไปทำเกษตรที่บ้านผ่านเรื่องราวของผู้สืบทอดเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิทรรศการชุมชนดิจิทัลตลาดออนไลน์ เรียนรู้วิธีการทำตลาดเกษตรออนไลน์ในยุค 4.0 และนิทรรศการเกษตรสรรพสิ่ง 1 ไร่ 1 แสน น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อกู้เศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด เป็นต้น 


นิทรรศการพิเศษจากภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 15 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำเสนอนิทรรศการด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร มาพร้อมขบวนรถนิทรรศการสัญจรเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำเสนอนิทรรศการตามรอยพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก นำเสนอนิทรรศการด้านที่อยู่อาศัย และสมุนไพรเพื่อชีวิตพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน นำเสนอนิทรรศการโฉนดสวน ตั๋ววัดโฉนดสวน หนังสือสำคัญซึ่งออกให้แก่เจ้าของสวน พืชเศรษฐกิจสมัยอดีต วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร จ.มหาสารคาม นำเสนอนิทรรศการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรอำเภอกุดรัง การบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า อาชีพ ทรัพยากร สู่เกษตร ปศุสัตว์และประมงแบบผสมผสาน วิสาหกิจชุมชนเกษตรง้วนดินพญาเม็งราย  จ.เชียงราย นำเสนอนิทรรศการน้ำตาลอ้อย ข้าว สบู่ใยไหม ปั้นก้อนสรรพสิ่งบำบัด วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล จ.ศรีสะเกษ นิทรรศการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน ผลผลิตผลไม้และทุเรียนดินภูเขาไฟ เป็นต้น นำเสนอภารกิจหลักของหน่วยงานผ่านนิทรรศการการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรสู่ประชาชนให้เข้าใจและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น วิชาของแผ่นดิน สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการอบรมเรียนรู้ ตลอดทั้ง 4 วัน โดยจำกัดผู้เข้าร่วมอบรมวิชาละ 40 คนเท่านั้น อาทิ หลักสูตรสร้างป่า บำนาญชีวิต โดยดร.เกริก มีมุ่งกิจ เรียนรู้การสร้างสวนป่าวนเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างบำนาญให้กับชีวิต หลักสูตรฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์ปา ไชยปัญหา เรียนรู้การทำเกษตรทางเลือกสำหรับมือใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว  หลักสูตรเกษตรแนวใหม่ สร้างพลังชุมชน โดยอาจารย์ธวัชชัย นนทะสิงห์ เรียนรู้แนวคิดการทำเกษตรแบบใหม่ การตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างเงินสร้างงานให้ชุมชน หลักสูตรจมูกข้าวสูตะบุตร อาจารย์เสกสรร  ภุมกา เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแปรรูปจมูกข้าวสูตะบุตร วิธีการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก หลักสูตรจุลินทรีย์จาวปลวก โดยอาจารย์จักรภฤต บรรเจิด เรียนรู้การทำจุลินทรีย์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนภาคการเกษตร หลักสูตรยาหม่องน้ำสมุนไพร โดยอาจารย์คำปุ่น กุดวงศ์แก้ว เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำยาหม่องด้วยสมุนไพรใกล้ตัว


หลักสูตรบะหมี่ผักไชยาโฮมเมด โดยอาจารย์สุพัตรา อุสาหะ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำผักไชยามาทำเส้นบะหมี่ ปลอดภัยมีประโยชน์ เป็นต้น โดยอาจารย์แต่ละท่านที่มาสอนล้วนเป็นเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริง ที่ตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน และผู้ที่สนใจเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยากว่า 100 ร้านค้า สนุกเพลิดเพลินท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินชมทุ่งนาอินทรีย์บนสะพานไม้ไผ่ ชมดอกบัวหลากหลายสายพันธุ์ เรียนรู้วิถีเกษตรไทยที่บ้านเรือนไทย 4 ภาค สนุกสนานกับการทำนาโยนกล้า ดื่มด่ำกับกาแฟอินทรีย์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ในโซน wisdom farm ขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการเกษตรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน รักษา  และต่อยอดพระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติจริง และเน้นย้ำ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อทุกท่านจะได้เข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้พักผ่อนอย่างปลอดภัยและสบายใจ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม)  ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171,094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดที่ www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID: @wisdomkingfanNo comments