Breaking News

ธ.ออมสิน จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ บ่มเพาะธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ TBS-GSB S² Space @ Thammasat Rangsit ระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาสำหรับนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต โดยพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามแนวทาง Business Ecosystem ยกระดับการเติบโตอย่างเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

No comments