Breaking News

อุตสาหกรรมดิจิทัลคึกคัก ดีป้าเผยข่าวดีโป๊ะแตกส่งท้ายปี

ดีป้า ปลื้มคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สำนักงาน EEC) เป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมชงขยายกิจการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EECd 23 รายการ และให้พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมของจิสด้าเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลพาร์ค พร้อมขยายเวลาการส่งเสริมสิทธิและประโยชน์การลงทุนสำหรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า "เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดีป้า ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เป็นประธาน และได้มีการหารือกันในประเด็นสำคัญนำไปสู่มติเห็นชอบตามที่ดีป้าในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอไปดังนี้คือ

1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายกิจการสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มเติม ตามรายการที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอประกอบด้วย 3 กิจการหลักคือ 1) กิจการด้านดิจิทัล หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 23 รายการ อาทิ กิจการการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม และกิจการประกอบหุ่นยนต์ หรือ อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน IoT 2) กิจการเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลในพื้นที่ EECd 10 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการทางด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญเช่น อาทิ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 3) กิจการอื่นๆ เช่น กิจการสำนักงานให้เช่า และ Co-working Space และได้มอบหมายดีป้า ประสานและจัดทำหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อขอขยายกิจการสำหรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มเติม และหารือรายละเอียดและระดับของสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับต่อไป

2. เห็นชอบ ให้พื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Digital Park Thailand และได้รับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2561 ภายใต้บริบทการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ดีป้าจัดทำหนังสือเสนอเรื่องไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อรับทราบมติที่ประชุมและเพื่อพิจารณาดำเนินการตามลำดับ

และ 3. ที่ประชุมยังได้เห็นชอบตามที่ดีป้าเสนอ คือ ให้ดำเนินการขยายระยะเวลาการส่งเสริมสิทธิและประโยชน์การลงทุนสำหรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่กำหนดระยะเวลา หรือจนกว่าประกาศจะเป็นอย่างอื่น โดยเห็นชอบให้ดำเนินการขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่ตั้งสำหรับกิจการเป้าหมายในเขต EECd เพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่ตั้งสำหรับกิจการเป้าหมายในเขต EECd ในลักษณะเดียวกันกับเขตพื้นที่ EECi โดยให้โครงการลงทุนในกิจการเป้าหมายของ EECd ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ/หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ สามารถรับสิทธิและประโยชน์ตามประกาศ ที่ 6/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยจะต้องย้ายไปตั้งอยู่ในเขต EECd ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และได้มอบหมายให้ดีป้าเสนอมติที่ประชุมไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณาต่อไป"

No comments