Breaking News

นิเทศ จุฬาฯ ปันสุขสู่สังคม

กลุ่มนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 9 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมปันสุขสู่สังคม ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักแสนอบอุ่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จากความรุนแรง การทำร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ ขัดแย้งในครอบครัว ฯลฯ ด้วยกระบวนการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างเหมาะสม

ปันสุขสู่สังคม #NITADECARE เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อพัฒนาสังคมของกลุ่มนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 สาขาการจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็ก ขณะเดียวกัน มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เพื่อสร้างสถานภาพ ศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคมไทย

นายสราวุธ บูรพาพัธ นิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 9 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “การมามอบเงินสมทบทุนและเลี้ยงอาหารว่าง ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ครั้งนี้ ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งให้การดูแลผู้หญิงและเด็กเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องอาหารการกินและความรัก ทุกคนมีความแจ่มใส มีความสุข และอยากให้เขาเหล่านั้น เติบโตและมีจิตใจที่แข็งแกร่ง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ด้วยปกติสุขและช่วยเหลือตนเองได้ในเร็ววัน”

“สมาคมฯ ขอบคุณ คณะนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 9 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาร่วมแบ่งปันความสุขในวันนี้ และดีใจที่ให้ความสำคัญกับปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็ก ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอีกจำนวนมาก และหากมีโอกาส ก็อยากให้มีองค์กรที่ดีมาช่วยดูแลสังคมเช่นนี้ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมทบทุน มอบของใช้หรือเลี้ยงอาหาร ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 929 2301-3” นางสมจิตร์ วงค์อนันท์ ผู้จัดการเคหะกิจ บ้านพักฉุกเฉิน กล่าวสรุป

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้เปิดรับสมัครแล้วถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 7 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ โทรศัพท์ 02-2182155, 02-2182178 อีเมล gradcomm.cu@gmail.com

No comments