Breaking News

ดีป้า ชูโรงผนึกกำลังอาเซียนเน้นพัฒนากำลังคน ดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น สมาร์ทซิตี้ พร้อมสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “High-level Regional Networking Forum on Digital Economy Promotion and Cooperation Initiative" ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของแต่ละประเทศ รวมไปถึงการร่วมกันกำหนดโครงการความร่วมมือที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หน่วยงานของประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศได้จัดส่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 17 คน โดยสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว

ผลการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ คือ การริเริ่มความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการความร่วมมือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 5 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมดิจิทัล ทรานสฟอร์มเมชั่น (digital transformation) และดิจิทัลสตาร์ทอัพ (digital startups) การส่งเสริมสังคมและชุมชนดิจิทัล การสร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็ม (digital ecosystem enablers) และการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของอาเซียน (smart city) นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน บทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กร และนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอาเซียนโดยละเอียด โดยที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาและขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการประชุมครั้งถัดไปประมาณเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสถานะการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดกระบี่ (Krabi Smart City) อาทิ เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ระบบติดตามเรือโดยสารแบบ real time พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้ให้บริการ smart solutions อันเป็นเครือข่ายของดีป้า

No comments