Breaking News

สวทช. ชวนเด็กๆ เรียนรู้ไวรัสโคโรนาและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ก่อผลกระทบมากมายทั้งเศรษฐกิจ และสังคม และการสาธารณสุข

 

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงได้จึงมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมาก

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กล่าวว่า บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เกมและกิจกรรมให้ครู นักการศึกษา และเยาวชน เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและกลไกที่เข้าร่างกายและทำให้เกิดโรค การสร้างจิตสำนึกในการดูแลตนเอง ตลอดจนมีทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น  รู้จักกับไวรัสโคโรนา ผ่านเกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณและการทดลอง เช่น ไวรัสแต่ละชนิดมีลักษณะและทำให้เกิดโรคแตกต่างกันอย่างไร และเข้าใจกลไกการเกิดโรคว่า ไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกายและมีกระบวนการทำงานอย่างไรที่ให้เราเจ็บป่วย ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสริมสมรรถนะดูแลตนเองให้พ้นจากติดโรคโควิด 19 เช่น การสร้างเครื่องพ่นสปรย์แอลกอฮอลอัตโนมัติ การทำเจลแอลกอฮอลล้างมือ การล้างมืออย่างไรให้สะอาดและมั่นใจ

เด็กหญิงเสฏฐีรัตน์ ทาเเท่งทอง หรือน้องข้าวฟ่าง กล่าวว่า ชอบกิจกรรมสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ไวรัสโคโรน่า เพราะได้ความสนุกและทำให้คิดและได้ลงมือปฏิบัติ โดยเริ่มจากการรู้จักโคโนนาไวรัส และไวรัสชนิดต่างๆ ได้ถอดรหัสจากโค้ด โดยการร้อยลูกปัด รู้ถึงอันตรายจากโคโรนาไวรัส ว่าสามารถติดต่อได้ง่ายถ้าเราไม่ระวังตัว
การเรียนรู้ดังกล่าว นอกจากวิทยาศาสตร์แล้ว  ได้มีการนำศิลปะภาพวาดมาเป็นผู้ช่วยทำให้เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายและจดจำได้ดีมากขึ้น

เด็กหญิงพิชญธิดา  บงแก้ว ชอบภาพวาดที่กำลังล้างมือด้วยสบู่ เพราะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน

เด็กหญิงชนัญธิดา  แสนขยัน ชอบภาพวาดคนนั่งในรถไฟฟ้า BTS BTS ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ เพราะสร้างความตระหนักว่า หากเราไม่ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หรือล้างมือบ่อยๆ อาจส่งผลให้เราได้รับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้

ส่วนเด็กชายศุภสิน กุลประชีพ น้องเฟิร์ส ชอบภาพการไวรัสตัวเล็กๆ ที่อยู่ในที่ต่างๆ เพราะกำลังสื่อถึงโคโรนาไวรัส ที่มีอยู่จำนวนมาก และอยู่ใกล้ตัว แต่มองไม่เห็น ทุกคนต้องทำป้องกันตัวเอง โดยใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนแออัด หากโรงเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวันเดียว  สามารถติดต่อได้ที่  02 564 7000 ต่อ 77207


No comments