Breaking News

ยิ่งใหญ่ประจำปี!! “ภูมิพลังแผ่นดิน” น้อมรำลึกในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 3 – 6 ธันวาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

 

 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชิดชูเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จ.ปทุมธานี

    นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินถือเป็นงานใหญ่ประจำปีที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร และในปีนี้สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP) ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลก “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ อาทิ นิทรรศการรักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน นิทรรศการภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง นิทรรศการรักแผ่นดินตามรอยพ่อ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 30 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรเกษตรแปลก แหวกแนว โดยอาจารย์ปา ไชยปัญหา หลักสูตรเกษตรสวนทาง สร้างรายได้ โดยอาจารย์วีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หลักสูตรพลังแผ่นดิน พลังชีวิต               โดยอาจารย์ไพโรจน์ อรรคสีวร เป็นต้น

ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 300.บูธ  พิเศษ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และตอนเย็นในวันเดียวกันนี้   

 เชิญรับชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติฯ บรรเลงบทเพลงด้วยเสียงขลุ่ยแห่งความคิดถึง โดยอาจารย์ ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วยกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้ง 4 วัน” นิทรรศการรักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การใช้พืชบำรุงดิน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในการปลูกพืชบำรุงดิน และกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและเมล็ดปอเทืองให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

นิทรรศการภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง จัดแสดงโมเดลทางรอดเมื่อเจอวิกฤติกับ 8 โมเดล 8 ฐานการเรียนรู้ เช่นภูมิสังคม “วิถีบ้านบ้าน”.ภูมิสังคม “เกษตรคนเมือง”เกษตรทฤษฎีใหม่ตามภูมินิเวศ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่ผนึกกำลังมาถ่ายทอดประสบการณ์

นิทรรศการรักแผ่นดินตามรอยพ่อ นิทรรศการที่นำเสนอพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านหน่วยงานภาคีความร่วมมือ อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

นิทรรศการสื่อดิจิทัล “พิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วยสื่อดิจิทัล”เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ   และพระอัจฉริยภาพ พระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโลกดิจิทัลสู่สาธารณชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่าน 12 รายการในรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วยเชื่อว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้ มาร่วมกันสืบสานรักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแห่งความพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับทุกคนในครอบครัว

ลดราคาพิเศษ! เปิด 4 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์ดินดล พร้อมด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 6 เรื่อง 6 รอบ สนุกครบรส ตื่นตา ตื่นใจทะลุจอ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคามิตรภาพ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้ามาช้อป ตะกร้ามาใส่ของ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้ ถุงพลาสติก แก้วน้ำมาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน พร้อมกิจกรรมสีสันงานวัด เช่น ประคบทอง แม่นจริงยิงหนู ปาโป่งหรรษา แต่งแต้มสีตุ๊กตา เป็นต้น

นางสาวสมพิศ  วงศ์ปัญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ แก่พสกนิกรชาวไทย สืบทอดพลังแห่งความดีผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน พลังของปวงชนชาวไทย ร ะหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจ.ปทุมธานี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13087-359-7171094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  InstagramID: wisdomkingfan และLine ID : @wisdomkingfan

No comments