Breaking News

2 หน่วยงานสังกัด อว. ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) กับ บพข. กปถ. และ สสส. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 


พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดพิธีลงนามบันถึงข้อตกลงความปลอดภัย ทางถนน (Road Safety) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.ดร.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 5 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.สุปรีดา อุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยทั้ง 5 หน่วยงานนี้ตกลงร่วมกันเพื่อบูรณาการด้านงานวิจัยและการพัฒนาสร้างองค์ความรู้และผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเดินทางและ การขนส่งทางถนนที่ปลอดภัยหรือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนน การยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายการวิจัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน” โดยได้แสดงความรู้สึกยินดีที่กระทรวง อว. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จะได้มีส่วนสำคัญในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนน ด้วยแนวคิดลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการส่งเสริมการงานวิจัยและการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการผลักดันการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

พร้อมกันนี้ ยังได้แจ้งว่า ท่านรัฐมนตรีกระทรวง อว. ได้มอบนโยบายให้แก่ สกสว. วช. และ บพข. ในฐานะหน่วยงานภายกระทรวง อว. ให้สนับสนุนโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ โดยได้มีการกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นประเด็นสำคัญในแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนานโยบายและต้นแบบการสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมNo comments