Breaking News

กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้าโชว์ศักยภาพข้าวไทย ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”)

 

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญประชาชนและผู้บริโภคเข้าชมและ เลือกซื้อสินค้าข้าว ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2022) โซน Rice หมายเลข คูหา I29 และ J39 ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ อาคาร 3 ศูนย์การแสดงและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565 โดยกิจกรรมภายในคูหา ประกอบด้วย การจัด นิทรรศการ การสาธิตการตรวจสอบมาตรฐานข้าว การสาธิตการปรุงอาหารจากข้าวไทย การจัดแสดง ตัวอย่างข้าวและจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการค้าข้าวคุณภาพดี จํานวน 15 ราย จาก 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวคุณลักษณะพิเศษที่สําคัญของไทย รวมทั้งการจัดให้มีการเจรจา ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมงานฯ และผู้นําเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการ ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น โดยภายในงานจะมีเชฟระดับ แถวหน้าของเมืองไทย อาทิ เชฟอ๊อตโต้ แชมป์ Top Chef Thailand Season 2 เชฟวันชนะ Michelin Guide 2018 เชฟนราพงษ์ Hei Yin Restaurant เชฟณัฐพัฒน์ Chopperchef Windsor Suites Hotel และเชฟพลอย Top Chef Thailand Season 2 ซึ่งได้นําข้าวจากผู้ประกอบการมารังสรรค์ให้เป็น เมนูอาหารคาวหวานให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสรสชาติของข้าวไทยที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 เป็นการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 ภายใต้หลักการ “ตลาดนําการผลิต” ซึ่งเป็นนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ไทยเป็นผู้นํา การผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก


No comments