Breaking News

วช. ร่วมกับ วปอ. จัดฝึกอบรมเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล สำหรับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) จัดการฝึกอบรมการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง และเทคนิคในการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลให้ได้รับรางวัล รวมถึงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกัน ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และอาจารย์ที่ปรึกษาจาก วปอ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความสำเร็จด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ หอประชุม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กิจกรรมการเสวนา ในการฝึกอบรมการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 เรื่อง “ก้าวสู่ความสำเร็จของเอกสารวิจัยบุคคลที่ได้รับรางวัล” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าจาก วปอ. ผู้ประสบผลสำเร็จในการได้รับรางวัลเอกสารวิจัยส่วนบุคคลทั้งในระดับดีเด่นและระดับชมเชย ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการในการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล รวมถึงสร้างแรงบัลดาลใจในการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา วปอ. ดังนี้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา จารุพูนผล อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3. พลเรือเอก คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ ข้าราชการบำนาญ และ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ปรึกษาหลักสูตร MPPM และผู้อำนวยการหลักสูตร วบส. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา วปอ. และการนำเสนอ / แลกเปลี่ยนเพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอ” โดยมีวิทยากรบรรยาย ดังนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2. พลโท อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ข้าราชการบำนาญ 3. รองศาสตราจารย์นที ขลิบทอง ผู้ทำการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีนายศุภชาติ ศุภเมธี พิธีกร ช่อง 9 MCOT HD เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับพิธีปิดการฝึกอบรมการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 โดย นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

No comments