Breaking News

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ การเสวนาออนไลน์ "ก้าวให้ทันเทรนด์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ"


      สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ผนึกพลังกูรูชั้นนำ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สู้ COVID – 19 เล็งขยายตลาดสู่สากล  ย้ำความเติบโตสู่ผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก  

 


นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ และร่วมการเสวนาออนไลน์ “ก้าวให้ทันเทรนด์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ” พร้อมกับกูรูชั้นนำตัวจริงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย นายวสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ ผู้บริหาร Prezioso Jewelry และนายพลัฏฐ์ จิรพุฒินันท์ อาจารย์สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ The Ivory Lounge โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT กล่าวว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่สามารถช่วยสร้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานนับล้านคน ที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆของโลก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก โดยอัญมณี และเครื่องประดับเป็น 1 ใน 5 สินค้าส่งออกหลักของไทยที่นำรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งมีความสำคัญต่อการจ้างงาน ในประเทศ แม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ตลอดปี 2564 พบสัญญาณบวกเรื่อยมา โดยในปี 2564 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกพลอยสีในอันดับที่ 4 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับแท้ในอันดับที่ 9 ของโลก        

   

นายสุเมธ กล่าวต่อว่า ปี 2565 คาดการณ์แนวโน้มในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะยังคงดีอย่างต่อเนื่อง GIT จึงจัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ โดยผนึกพลังกูรูชั้นนำระดับประเทศ สร้างความเข้มเข็งให้ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยการอัพเดทเทรนด์ เสริมองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวโน้มกระแสนิยมการออกแบบ และพฤติกรรมผู้บริโภค ผ่านการอบรมและทำเวิร์คช็อปปฏิบัติจริง การสร้างระบบหน้าร้านออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมการร่วมจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ และการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์แบรนด์/ร้านค้าของผู้ประกอบการที่เข้ารอบสุตท้าย เพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชน และผลักดันให้เกิดการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ  

นายวสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ 
ผู้บริหาร Prezioso Jewelry

นายพลัฏฐ์ จิรพุฒินันท์
อาจารย์สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับการเสวนาออนไลน์ "ก้าวให้ทันเทรนด์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ" เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมแรกของโครงการ ที่ GIT เชิญกูรูชั้นนำตัวจริงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มาร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นายวสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ  ผู้บริหาร Prezioso Jewelry ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังเป็นผู้รังสรรค์มงกุฎ Supremacy Topaz : The Prestige of Supranational Thailand 2021  และนายพลัฏฐ์ จิรพุฒินันท์ อาจารย์สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ผลิตบัณฑิตคุณภาพมาขับเคลื่อนธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ จะมีส่วนในการส่งเสริมศักยภาพ ของผู้ประกอบการ และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายในการส่งออกที่ในวิถีความปกติใหม่ หรือในยุค Next Normal 


“สำหรับผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.git.or.th , Facebook: ISMED หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 082 – 450 2616 , 082 – 450 2621” นายสุเมธ กล่าวในที่สุด 

No comments