Breaking News

ก.ล.ต. จับมือ สสว. ชูแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

 

ก.ล.ต. จับมือ สสว. ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. ชูแคมเปญ“ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee หนุนผู้ประกอบการไทยกว่า 300 ราย สร้างรายได้ เสริมแกร่งธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ซื้อสินค้าในแคมเปญระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมเปิดแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการ Online Marketplace เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวเท่าทันช่องทางการตลาดดิจิทัล เกิดรายได้จากจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพสู่การต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิก ของ สสว. สมาชิกวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง รวมถึงร้านค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กว่า 300 ร้านค้า ร่วมจำหน่ายสินค้าและมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้กับผู้ซื้อสินค้าในแคมเปญ โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/SEC หรือผ่าน application Shopee

การจัดแคมเปญในครั้งนี้สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ สสว. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SME เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุค New Normal เพื่อให้ SME เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การทำธุรกิจผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัยและการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการ ก.ล.ต.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุน ดูแล และส่งเสริมตลาดทุนให้โปร่งใส สังคมทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการมีเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนที่เหมาะกับขนาด และตรงตามความต้องการ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับ สสว. และหน่วยงานพันธมิตร จัดทำแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้โครงการ Online Marketplace ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ และถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ จากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยม รวมทั้งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นโอกาสที่ ก.ล.ต. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาคือการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอี ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กันด้วย สำหรับแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” นี้ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งจะพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ ส่วนผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วจะต่อยอดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการที่ทำตลาดออนไลน์ในประเทศได้ดีแล้วจะเป็นการปูทางไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง แพลน เพื่อผลักดันสู่ตลาดสากลต่อไป และสิ่งสำคัญคือประชาชนที่จะมีส่วนร่วมผลักดันด้วยการสั่งซื้อสินค้าจากแคมเปญนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ

ผู้แทน ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ช้อปปี้ได้ร่วมมือกับ ก.ล.ต. และ สสว. ผลักดันแคมเปญพิเศษ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และด้วยศักยภาพของ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมยืนหนึ่งในใจผู้ใช้งานชาวไทย ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ ก.ล.ต. และ สสว. และเครือข่ายพันธมิตรที่เข้าร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของ Shopee ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ได้อย่างแข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้น

No comments