Breaking News

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 จากงานทันตกรรม…ถึงวิชาชีพทันตแพทย์

  ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับงานด้านทันตกรรมและวิชาชีพทันตแพทย์ ด้วยการพระราชทานทุนอานันทมหิดลในสาขาทันตแพทยศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2535 มีนักเรียนทุนทั้งสิ้น 30 คน แต่ทรงย้ำการคัดเลือก อย่าเน้นแต่คนเก่ง ให้เลือกคนดีด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ไม่เพียงให้ความสำคัญกับงานด้านทันตกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทรงสนพระทัยในวิชาชีพทันตแพทย์ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณในเรื่องดังกล่าว จะเห็นได้จากการที่พระราชทานทุนอานันทมหิดลให้กับทันตแพทย์ได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ซึ่งในช่วงแรกของทุนอานันทมหิดล ยังไม่มีแผนกทันตแพทยศาสตร์รวมอยู่ด้วย เมื่อพระองค์ท่านทรงทราบ ท่านก็รับสั่งว่าทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อสังคม ทันตแพทย์ก็เป็นแพทย์สาขาหนึ่งเหมือนกัน และได้ทรงพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ทรงรับสั่งด้วยว่า ในการคัดเลือกผู้ที่จะรับทุนอย่าคัดเลือกแต่คนเก่ง ให้เลือกคนดีด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทย์ทั้งสิ้น จำนวน 30 คน 

นอกจากนี้ จากพระราชดำรัสว่า “ทันตแพทย์ไม่ควรสนใจแต่การรักษาเพียงอย่างเดียว ควรสนใจ เรื่องการศึกษาวิจัยและประดิษฐ์สิ่งของขึ้นใช้เองภายในประเทศ” และต่อมาทรงมีพระบรมราชานุญาตจัดตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2552 ปัจจุบันบางส่วนของนักเรียนทุนอานันทมหิดลได้มาร่วมพัฒนานวัตกรรมกับมูลนิธิฯ ในลักษณะ Social Service เพื่อแก้ปัญหาทางด้านทันตกรรมให้กับประชาชนอย่างมากมาย ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อบุคคลากรสาขาทันตแพทย์และงานด้านทันตกรรม 

ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมกล่าวว่า นอกจากนี้ ในฐานะที่ตนเองเป็นทันตแพทย์ ที่มีโอกาสได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในฐานะทันตแพทย์ประจำพระองค์ เป็นเวลา 46 ปี เป็นผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และเป็นอดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีหลักการทำงานว่า การเป็นทันตแพทย์นั้นต้องให้เวลากับคนไข้ เพราะเรากำลังรักษาคนไม่ใช่รักษาโรคอย่างเดียวเท่านั้น ต้องพูดคุยกับคนไข้ให้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคขึ้น รวมทั้งต้องบอกคนไข้ว่าเป็นอะไร ทำไมถึงเป็น ทำอย่างไรถึงจะหาย แล้วทำอย่างไรจึงจะไม่กลับมาเป็นอีก และในการรักษา ต้องเป็นการรักษาที่เสียเงินน้อยที่สุด อันนี้เป็นหลักการทำงานที่ยึดถือมาโดยตลอด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @dent_in_found โทรศัพท์ 062-549-814602-3182351-5 ต่อ 1403,1416 หรือติดตามได้ที่
Website: www.dent-in-found.org
Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

No comments