Breaking News

ITD เปิดเวทีประชุมนานาชาติยิ่งใหญ่ ตั้งเป้าเสริมแกร่งการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผนึกกำลังความพร้อมสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565  ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมขยายเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เศรษฐกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางกระแสความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. เดินหน้าเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความแข็งแกร่งด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการประชุม Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific โดยได้รับเกียรติจาก นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก อันเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสงคราม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อป้องกันการพังทลายของธุรกิจการค้าและการลงทุนจากโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรทั่วโลก 

นายสรรเสริญ สมะลาภา 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมโลกอย่างมากมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีกับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนต่างๆ แต่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนามองว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนประเด็นดังกล่าวมาให้เป็นโอกาสได้เช่นกัน เช่น เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ การค้าและบริการโดยใช้โมเดลใหม่ๆที่ จะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้นได้ และเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ การค้า และการลงทุน สถาบันฯ จึงได้จัดการประชุมนานาชาติดังกล่าวขึ้น โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” 

นายมนู สิทธิประศาสน์ 
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)

นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “เป้าหมายหลักของงานครั้งนี้ เน้นการแสวงหาอนาคตทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนของธุรกิจ และในขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย ภาคการเงิน ภาคเทคโนโลยี ภาคพลังงานสะอาด ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร และภาคการขนส่ง เป็นต้น โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเปรียบเสมือนโรงงานของโลก เพราะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า และเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สำคัญ ส่วนด้านการค้าระหว่างประเทศนั้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีข้อตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอื่นๆอีกหลายฉบับ อีกทั้งยังมีประชากรมากกว่า 60% ของจำนวนประชากรทั่วโลก ซึ่งเทียบได้กับเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น อินเดีย และ จีน เป็นต้น อีกทั้งยังมีความหลากหลายด้านความเชื่อและวัฒนธรรม ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกย่อมส่งผลกระทบไปทั่วโลก และในทางกลับกัน หากเกิดการพัฒนาในการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมจะส่งผลดีให้กับเศรษฐกิจโลกได้เช่นกัน” 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
ผู้อำนวยการและรองประธานบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “Welcome to the Future” การฉายภาพของเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้อำนวยการและรองประธานบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน หัวข้อ “Future of Regional MNC” ซึ่งเป็นการนำเสนอยุทธศาสตร์ ในการทำธุรกิจในอีก 5-10 ปีข้างหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหัวข้อ “Future of Startup Business” และหัวข้อ “Future of Technology” ซึ่งผู้ร่วมเสวนานั้นมาจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ startup และเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับโลกอนาคต ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความท้าทายในการทำธุรกิจ จากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “The Future is now” ผ่านมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค นโยบายและกฎระเบียบใหม่ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เศรษฐกิจแบบใหม่ในภูมิภาค และปิดท้ายงานประชุม โดยนายมนู สิทธิประศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวในหัวข้อ “Future of ITD” 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของจุดเปลี่ยนทางการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารและบุคคลสำคัญของประเทศจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

No comments