Breaking News

พม. จัดงานเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมประกาศเจตจำนงแห่งการพัฒนาสังคมตามรอยพระยุคลบาท      วันนี้ (27 ก.ค. 65) เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย พร้อมทั้งมอบความช่วยเหลือเป็นทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง และปล่อยขบวนรถคาราวานลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ กทม. โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมงาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯนางพัชรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยมิได้ย่อท้อ และทรงดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง มาโดยตลอด ทั้งนี้ ด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย 1) พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร 2) พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3) กิจกรรมมอบทุนและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง 4) พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  5) กิจกรรมปล่อยขบวนรถคาราวานลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่ กทม. 6) โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ“Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นฟรีแก่กลุ่มเปราะบาง  7) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 8) การแสดงโขน ตอน “หนุมานจิตอาสา สร้างทางข้ามทะเล” โดยกลุ่มจิตอาสา อพม. กทม. 
นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  กระทรวง พม. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงดูแลช่วยเหลือปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง มาโดยตลอด ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่อยู่คู่กับประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน นำมาซึ่งความผาสุกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะน้อมนำพระราชปณิธานและสืบสานพระราชจริยวัตรในการดูแลช่วยเหลือและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสืบไป
No comments