Breaking News

ศน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรรถนะพระธรรมวิทยากร สร้างแกนนำและเครือข่ายเผยแพร่หลักธรรม ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนา แห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และผ่านระบบ ZOOM ถวายความรู้ให้แก่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับนักธรรมชั้นเอก หรือเปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป และอุปสมบทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ พรรษาขึ้นไป รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ รูป การประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยพระสงฆ์ที่เข้ารับการถวายความรู้จะได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน ประกอบด้วย เทคนิคการถ่ายทอดธรรมะสู่พุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มวัย เทคนิคการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น กฎหมายสำหรับการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น เพื่อระดมสมองจัดทำแผน โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว พระสงฆ์ที่เข้ารับการถวายความรู้จะได้รับการขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากรไประดับพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่ออีกว่า พระภิกษุสงฆ์เป็นศาสนทายาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ เป็นผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปขยายผล บ่มเพาะ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ให้มีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม.

No comments